Grøn ordning: Ansøg om tilskud

Nu kan du søge midler til din forenings grønne projekt via Grøn ordning. Din ansøgning skal være os i hænde senest den 16. oktober 2017 kl. 12

Når der opstilles store vindmøller i en kommune, får kommunen penge fra Grøn Ordning til initiativer, som kommer de lokale borgere til gavn.

Ordningens formål er, at fremme accepten af opstillingen af store vindmøller på land, samt at styrke lokale landskabelige og rekreative værdier. I menuerne herunder finder du information om, hvordan Hjørring Kommune administrerer midlerne i Grøn Ordning, og hvordan du kan ansøge om midler til din forenings grønne projekt.

Vi hjælper dig gerne med at få skrevet din ansøgningen. Hvis du skal have hjælp, så er der skrivestue onsdag den 11. oktober fra 16.30 til 19.00 på rådhuset. Tilmeld dig på tlf. 7233 6794.

Har du spørgsmål, så ring til os på tlf. 7233 6794

Sådan søger du

Udfyld og indsend formularen senest den 16. oktober 2017 kl. 12.00 for at ansøge om tilskud til din forenings projekt.

Ansøgningen skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af projektets formål og omfang. Det skal være klart, hvem projektet er rettet mod og hvem, der forventes at få glæde af projektet. Det skal også fremgå, hvor og hvordan projektet tænkes udført.

Søges der til et projekt uden for lokalområdet er det vigtigt at beskrive, hvordan projektet kan være med til at understøtte de fastsatte fordelingsprincipper.

Skriv navnet på din forening
Skal kun udfyldes, hvis din forening har et CVR-nummer
Skriv navnet på foreningens kontaktperson, som vi må kontakte vedr. ansøgningen
Skriv telefonnummeret på foreningens kontaktperson
Skriv det samlede beløb, du ønsker at søge i tilskud til din forenings projekt. Skriv det samlede beløb inkl. moms
Skriv det samlede beløb du ønsker at søge i tilskud til din forenings projekt. Skriv det samlede beløb ekskl. moms
Angiv det samlede momsbeløb
Angiv eventuelt beløb, der ikke er momspligtigt
Det ansøgte beløb skal anvendes til dækning af omkostninger til følgende aktiviteter – skriv en kort beskrivelse af projektet
Er projektet fuldt finansieret, hvis I får det ansøgte beløb fra Grøn Ordning? Hvis nej, så forklar, hvornår I er i mål med den samlede finansiering, og skriv, hvor mange penge I mangler.
Har projektet en efterfølgende drift? Hvis ja, så skriv, hvem der står for driften, og hvordan den finansieres.

Bemærk

Når du vedhæfter bilag, SKAL du markere samtlige bilag på én gang, inden du vedhæfter/klikker på "Åbn", således at der står flere filer til højre for knappen "Vælg filer" (fx "5 filer" - i stedet for "Der er ikke valgt nogen fil").

For at vi kan behandle din ansøgningen, skal du vedlægge: 1) Fyldestgørende beskrivelse af projektet – gerne i tekst og tegning 2) Gennemskueligt og specificeret budget 3) Adresse, matr.nr. eller evt. kortbilag – hvor er projektet placeret? 4) Fuldmagt til at søge fra en eventuel privat ejer (f.eks. hvis sti går over privat areal) 5) Foreningens vedtægter (hvis der søges på vegne af en forening) (Gyldige filformater: pdf, docx eller doc)

 

Hvad kan pengene bruges til?

Tilskud kan gives til:

 • Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og/eller rekreative værdier i kommunen, eller.
 • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Der kan ikke gives tilskud til påbegyndte projekter. Tilskud kan udgøre op til 100 % af de støtteberettigede udgifter, men tilskud kan også matches med andre midler.

Der kan kun gives støtte til projekter, som kommunen selv vil kunne afholde udgifter til inden for kommunalfuldmagten. Kommunen skal derfor vurdere, om den ansøgte aktivitet kan støttes af kommunen.

Det betyder, at de tilskud, der gives, skal gennemføres på bygninger og anlæg, der benyttes til offentlige formål og som ejes af:

 • kommunen, eller
 • en forening el. lign.

Der kan gives tilskud til f.eks. et stiprojekt over privat areal, såfremt der tinglyses en deklaration om, at offentligheden har fri adgang til at benytte stien døgnet rundt. På denne måde opnås en situation, der er sammenligneligt med, at stien er ejet af kommunen/forening og hvor den offentlige adgang sikres.

Tilskud kan matches med andre tilskud eller sponsorbeløb. Det skal så fremgå, hvad tilskuddet fra Grøn Ordning skal anvendes til, og hvordan resterende udgifter finansieres.

Hjørring Kommunes principper for fordeling af tilskud

Byrådet har besluttet, at 2/3 af tilskuddet reserveres til lokalområdet omkring møllerne.

Hjørring Kommune har herudover fastlagt følgende principper for fordeling af midlerne:

 • Projekter som er med til at understøtter Hjørring Kommunes Naturpolitik, Klima- og bæredygtighedsstrategi, Landdistriktsstrategi, Områdebyfornyelsen i Hirtshals og Kommuneplan 2016 prioriteres højt.
 • Projekter, som har en eventuel efterfølgende drift på plads, prioriteres højt.
 • Projekter, hvor finansieringen af projektet er på plads, således realiseringen af projektet kan ske, når der er opnået tilsagn fra Energinet.dk prioriteres højt.
 • Projekter der søger om tilskud på min. 10.000 kr. eller på mere end 500.000 kr. – beløbene er eksklusiv moms.

 

Hvor står møllerne?

Der er opstillet vindmøller disse 3 steder:

 • 3 vindmøller ved Gårestrup med et samlet tilskud på 910.800 kr.
 • 5 vindmøller ved Høgsted med et samlet tilskud på 1.518.000 kr.
 • 6 vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt forventes opstillet og net-tilsluttet i løbet af efteråret 2017 med et samlet tilskud på 1.742.400 kr.

Hvordan defineres lokalområdet omkring møllerne?

Lokalområdet ligger i en afstand til de 3 vindmølleparker på 4,5 km. Se kortbilag.

Se kortbilag ved at trykke på et af områderne:

Gårestrup, Høgsted eller Sønderskov og Ugilt.

Hvilke udgifter kan der søges om tilskud til?

Ansøgningen skal indeholde et gennemarbejdet budget f.eks. baseret på håndværkertilbud. Alle udgifter skal specificeres og anføres i budgettet, da kun dokumenterede og budgetterede udgifter kan støttes.

Der kan ydes tilskud til de udgifter, der er direkte relateret til projektet:

 • Konsulentbistand eller anden ekstern bistand i forbindelse med bistand til selve projektet, herunder også til projektlederopgaver og håndtering af ansøgningsprocessen for det enkelte projekt. Der skal i budgettet foreligge en angivelse af arbejdsopgaver samt antal timer. For konsulentopgaver som arkitektarbejde og lignende er det dog kun nødvendigt at angive den samlede pris i budgetposten.
 • Løn til kommunens egne medarbejdere i eksempelvis kommunens entreprenørafdeling ved et anlægsarbejde. Afregning mellem parter, hvor der ikke er uafhængighed, skal ske til kostpriser, det vil sige de faktisk afholdte og betalte nettoudgifter hos den part, som leverer varen / ydelsen. Der kan kun ydes tilskud til kommunale lønninger, når der foreligger en angivelse af arbejdsopgaver samt antal timer i budgettet.
 • Naturalie-ydelser i form af brug af kommunens egne maskiner og lignende, når der foreligger dokumentation for timeforbrug og maskintimepris.
 • Materialer - forstået som udstyr, inventar og lignende - som er nødvendige for gennemførelse af projektet f.eks. legepladsredskaber.
 • Der kan gives tilskud til arealerhvervelse i forbindelse med et anlægsarbejde.
 • Information og formidling af pågældende arbejder, herunder udgifter til skilte og lignende er også tilskudsberettiget.
 • Eventuel tinglysningsudgift, herunder bistand til udarbejdelse af servituttekst.

Der er en række udgifter, der ikke er tilskudsberettigede:

 • Udgifter, som er afholdt og betalt, inden Energinet har givet tilsagn til projektet.
 • Udgifter, der ikke er i overensstemmelse med budgetspecifikation i ansøgningen om tilsagn.
 • Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger samt rykkergebyrer.
 • Moms, medmindre en kommune ikke har fuld momsrefusionsret for de afholdte udgifter.
 • Almindelige driftsudgifter og vedligeholdelse efter realiseringen af projektet.
 • Frivilligt arbejde.
 • Revisorerklæring.
 • Merudgifter, der ligger ud over det ansøgte budget.
Mellemfinansiering

Ansøger skal selv finansiere tilskuddet indtil kommunen får beløbet udbetalt fra Energinet.

Regnskab

Når et projekt, som har fået tilsagn om midler er afsluttet, skal ansøger sende en beskrivelse af det færdige projekt til Hjørring Kommune med et tilhørende regnskab.

Af regnskabet skal fremgå:

 • Budget- og regnskabstal for projektets totale udgifter og indtægter, specificeret på budgetposter.
 • Hvilken del af projektet, der er finansieret af tilskuddet fra Grøn Ordning, såfremt der er tilskud fra 3. part eller dele af projektet er egenfinansieret.
 • I selve regnskabet eller som bilag til regnskabet skal der vedlægges en oversigt med angivelse af de enkelte posters udgiftsart, beløbsstørrelse og betalingsdato.
 • Fakturaerne skal endvidere være udspecificeret, så det er muligt at se, hvad de omhandler, eller det skal tydeligt fremgå af regnskabet eller oversigten, hvad fakturaen omhandler. Det oprindelige tilbud på arbejdet, kan også vedlægges som dokumentation.
 • Fakturaerne skal vedlægges.
Vigtige datoer

Proceduren for ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning er:

 • Ansøgningen sendes til Hjørring Kommune senest den 16. oktober 2017 kl. 12.00.
 • Administrativ sagsbehandling af indkomne forslag, hvor de indkomne ansøgninger prioriteres.
 • Politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 25. oktober 2017.
 • Ansøger får tilbagemelding på, hvordan Hjørring Kommune prioriterer ansøgningen.
 • Kommunen indsender ansøgning om tilsagn til Energinet senest den 31. oktober 2017 vedlagt bilag.
 • Energinet behandler ansøgningen og træffer afgørelse om tilsagn eller afslag. Senest 20. februar 2018 melder Energinet tilbage til kommunen om projekter kan godkendes og igangsættes.
 • Kommunen melder tilbage til ansøgerne om projektet kan igangsættes.
 • Projektet udføres.
 • Ansøger afleverer regnskab jf. ovenstående.
 • Kommunen indsender for hvert projekt ansøgning til Energinet.dk om udbetaling af tilskud - vedlagt dokumentation for udgifter og revideret regnskab.
 • Energinet.dk udbetaler tilskud til kommunen jf. tilsagn.
 • Kommunen foretager afregning med ansøger.
Eksempler på, hvad der kan søges midler til

Rekreative aktiviteter:

 • Energirenovering af forsamlingshuse / andre lokale foreningslokaler
 • Bål- eller grillpladser
 • Shelters
 • Naturlegepladser
 • Multihuse, aktivitetshuse og udendørs aktivitetsområder
 • Genopretning af sø, som vil gavne lystfiskere

Landskabelige aktiviteter:

 • Beplantning langs vej og parkerings ved kulturhus
 • Genetablering af bro i et rekreativt område

De kulturelle og informative aktiviteter:

 • Temauge om Grøn Energi (f.eks. i form af radiospots)
 • Etablering af læringsrum – med energi, vand og luft som nøgle-elementer
 • Undervisningstilbud for alle om ressource- og energiforbrug, klimapåvirkninger mv.