Serviceniveau

Få et overblik over kvalitetsstandarder og serviceniveau for Ældre, Handicap & Socialpsykiatri samt Sundhed & Sygdom. Find bl.a. sagsbehandlingstider, kriterier for ansøgninger og forventninger.

Pasning af nærtstående

Hvis du ønsker at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom kan der muligvis oprettes en pasningsordning.

Pasning af døende

Hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejeorlov.

Patientrettet forebyggelse

Indsatsen er målrettet mod at du opnår den højest mulige funktionsevne og livskvalitet i din hverdag.

Primærsygepleje for Ældreområdet

Har du behov for sygepleje grundet en midlertidig eller kronisk sygdom og/eller handicap kan Hjørring Kommune hjælpe.

Genoptræning efter sygehuskontakt

Har du et behov for genoptræning efter sygehuskontakt kan kommunen være behjælpelig.

Omsorgstandpleje

Et tilbud til dig der er over 18 år, og som pga. psykisk eller fysisk handicap har vanskeligt ved at benytte det almindelige tandplejetilbud.

Visitation til ældreboliger

Ældreboliger er for ældre og handicappede med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som kan klare sig i egen bolig med personlig og praktisk hjælp.

Madservice

Kan du ikke klare den daglige madlavning tilbyder Hjørring Kommune levering af færdigtilberedt mad.

Tidlig forebyggende indsats og bostøtte

Er du over 18 år og har brug for socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte?

Rehabiliteringsophold

Har du brug for hjælp til rehabilitering, og bliver dit behov ikke dækket i dit eget hjem? Så kan Hjørring Kommune hjælpe med et ophold.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring