Serviceniveau

Få et overblik over kvalitetsstandarder og serviceniveau for Ældre, Handicap & Socialpsykiatri samt Sundhed & Sygdom. Find bl.a. sagsbehandlingstider, kriterier for ansøgninger og forventninger.

Nødkald

Har du brug for at kunne tilkalde akut plejemæssig hjælp? Så kan kommunens tilbud om nødkald være behjælpelig.

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Har du funktionsnedsættelse og brug for hjælpemidler i hverdagen? Så kan Hjørring Kommune hjælpe.

Støtte til køb af bil

Har du en funktionsnedsættelse, der påvirker din evne til at færdes i hverdagen? Så kan du søge om tilskud til køb af bil og/eller særlig indretning.

Pasning af nærtstående

Servicelovens §118. Kvalitetsstandard fra 2018 - side under opbygning.

Pasning af døende

Servicelovens §119. Kvalitetsstandard fra 2018 - side under opbygning.

Patientrettet forebyggelse

Indsatsen er målrettet mod at du opnår den højest mulige funktionsevne og livskvalitet i din hverdag.

Primærsygepleje for Ældreområdet

Har du behov for sygepleje grundet en midlertidig eller kronisk sygdom og/eller handicap kan Hjørring Kommune hjælpe.

Genoptræning efter sygehusophold

Sundhedslovens §140. Kvalitetsstandard fra 2019 - side under opbygning.

Omsorgstandpleje

Et tilbud til dig der er over 18 år, og som pga. psykisk eller fysisk handicap har vanskeligt ved at benytte det almindelige tandplejetilbud.

Visitation til plejeboliger

Plejeboliger er boliger for ældre og handicappede, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, men har et behov for, at hjælpen er tæt på hele døgnet.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring