Serviceniveau

Få et overblik over kvalitetsstandarder og serviceniveau for Ældre, Handicap & Socialpsykiatri samt Sundhed & Sygdom. Find bl.a. sagsbehandlingstider, kriterier for ansøgninger og forventninger.

Visitation til plejeboliger

Plejeboliger er boliger for ældre og handicappede, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, men har et behov for, at hjælpen er tæt på hele døgnet.

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Har du funktionsnedsættelse og brug for hjælpemidler i hverdagen? Så kan Hjørring Kommune hjælpe.

Korttidsplads

Har du brug for hjælp og støtte udenfor hjemmet, og bliver dit behov ikke dækket i dit eget hjem? Så kan Hjørring Kommune hjælpe med en korttidsplads.

Ledsageordning

Formålet med ledsageordningen er, at du på trods af nedsat funktionsevne, kan deltage i aktiviteter uden for dit hjem, uden at skulle bede om hjælp fra familie, venner eller evt. medarbejdere i et botilbud.

Merudgifter

Har du merudgifter på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne? Så kan Hjørring Kommune hjælpe.

Speciel behandlingsmæssig tilbud

Har du, på grund af særlige behov, brug for et behandlingstilbud eller bistand, kan Hjørring Kommune være behjælpelig.

Aktivitets- og samværstilbud

En indsats til dig der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Genoptræning efter sygehuskontakt

Har du et behov for genoptræning efter sygehuskontakt kan kommunen være behjælpelig.

Pasning af døende

Hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejeorlov.

Kørsel med handicappede til dagtilbud

I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgørelse for de borgere, som benytter kommunens tilbud.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring