Serviceniveau

Få et overblik over kvalitetsstandarder og serviceniveau for Ældre, Handicap & Socialpsykiatri samt Sundhed & Sygdom. Find bl.a. sagsbehandlingstider, kriterier for ansøgninger og forventninger.

Genoptræning og vedligeholdende træning

Servicelovens §86 stk. 1 og 2. Kvalitetsstandard fra 2019 - side under opbygning.

Borgerstyret Personlig Assistance

Har du brug for tilskud til dækning af udgifter ved personlig pleje, praktisk bistand eller overvågning og ledsagelse? Så kan Hjørring Kommune hjælpe med tilskud.

Ledsageordning

Formålet med ledsageordningen er, at du på trods af nedsat funktionsevne, kan deltage i aktiviteter uden for dit hjem, uden at skulle bede om hjælp fra familie, venner eller evt. medarbejdere i et botilbud.

Støttekontaktperson til døvblinde

Er du døvblind og mangler hjælp i hverdagen for at give en større livskvalitet? Så kan Hjørring Kommune hjælpe.

Merudgifter

Har du merudgifter på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne? Så kan Hjørring Kommune hjælpe.

Behandling af misbrug samt substitutionsbehandling

Sundhedslovens §101, 101a, 141 og 142. Kvalitetsstandard fra 2018 - side under opbygning.

Beskyttet beskæftigelse

Kan du ikke fastholde arbejde på grund af en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer kan du få hjælp her.

Særligt aktivitetstilbud for borgere med demens

Demensramte eller borgere med anden svær kognitiv svækkelse, kan have glæde af at deltage i særskilte aktivitetstilbud.

Aktivitets- og samværstilbud

En indsats til dig der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Kørsel med handicappede til dagtilbud

Servicelovens §105. Kvalitetsstandard fra 2018 - side under opbygning.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring