Visitation til plejeboliger

Plejeboliger er boliger for ældre og handicappede, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, men har et behov for, at hjælpen er tæt på hele døgnet.

Plejepersonalet sikrer via en tæt kontakt, at du kan føle dig tryg i hverdagen og at du får den nødvendige hjælp og pleje døgnet rundt. 

For at du kan blive skrevet op til en plejebolig, er det et krav, at du ikke kan klare dig selv i din nuværende bolig, selvom du får hjælp. Du skal selv have et ønske om at komme i plejebolig.

Hvordan søger du?

Du søger en plejebolig ved at indsende din ansøgning til Myndighedsafdelingen for Ældre.

Er du ikke selv i stand til at søge, kan du få en pårørende til at søge, via en fuldmagt.

Ansøgningsskema til plejebolig

Sagsbehandlingstid: op til 4 uger

Venteliste, boliggaranti og praksis for tildeling

Optagelse på venteliste

You will be automatically taken on the waiting list when your application is processed and if you are eligible for a care home.

Your spouse or partner can move into the nursing home together with you, even if the spouse does not meet the requirements for a care home.

Hvis der søges boliggaranti

You can be written up to all care homes in Hjørring Municipality. Det kaldes boliggaranti. There will be no more than 2 months, from you are admitted to the waiting list until you can move into your new care home.

Praksis for tildeling

Alle boliger fordeles efter behov, ie that the one who has the greatest need gets the first available housing.

  • As a starting point, take into account your wishes, if possible.
  • If you do not know the offered accommodation, there is always an assessment of whether there is still a need for a care home
  • If you do not have a number of times or you no longer have an urgent need, reassess you for a plejebolig application.

Akut boligbehov

If you have an urgent housing requirement, you will be awarded the first suitable care home.

Venteliste uge  42 2018 

Tilsynsrapporter

Tilsyn foretaget af embedslægen og sundhedsstyrelsen ifm. sundhedsloven

Embedslægen og Sundhedsstyrelsen har nogle overordnede målepunkter, som tager udgangspunkt i de vejledninger, der ligger til grund for tilsynet. Ved tilsynet vurderer den tilsynsførende om målepunkterne er opfyldt. Det vil sige:

  • om der i nødvendigt omfang er udarbejdet instrukser og retningslinjer med anvisninger om forhold, der skal sikre, at plejen leveres på en sundhedsmæssig forsvarlig måde
  • om der er tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation om beboerne
  • om medicinen håndteres korrekt, om beboerne har adgang til sundhedsfaglige ydelser, og
  • om bestemmelserne vedrørende patientrettigheder overholdes. 

Tilsynet inkluderer også en vurdering af de sundhedsrelaterede forhold, det vil sige hygiejnen på stedet, beboernes ernæring og aktivering og mobilisering af beboerne.

Efter hvert tilsynsbesøg fremsender Embedslægeinstitutionen en rapport.

2018

2017

2016

2015

Tilsyn foretaget af ekstern virksomhed ifm. serviceloven

Tilsynet er en kontrol af, om det enkelte plejehjem lever op til lovregler og administrativt fastsatte retningslinjer og serviceniveau. Tilsynet er ikke kun en kontrol, men dialogbaseret i forhold til ledelse og medarbejdere for at sikre og fremme socialfaglig kvalitet på det enkelte tilbud. Der fokuseres på at gode standarder af ydelser og opgaveløsninger fastholdes og udvikles.

2018

2017

2016

2015

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen