Pasning af døende

Hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejeorlov.

Plejeordningen kan gives til nærtstående til uhelbredeligt syge borgere, der er plejekrævende og som ønsker at dø i eget hjem. Det er en forudsætning, at prognosen efter lægelig vurdering er kort levetid.

Den uhelbredeligt syge skal være indforstået med plejeforholdet.

Plejeforholdet skal foregå i den syges hjem eller i den nærtståendes (orlovstagerens) hjem.

Hvis du vil høre mere om vilkårene eller har spørgsmål, kan du kontakte Sygeplejen på Tlf. 72 33 64 00 (hverdage kl. 8-15, fredag dog kl. 8-14).

Hvordan søger du?

Du søger om plejeorlov ved at indsende en ansøgning samt de sidste 26 ugers lønsedler (inklusive arbejdsgivertilsagn om orlov) til den alvorligt syges hjemkommune. Dette skal ske inden dødsfaldet.

Ansøgning om plejeorlov

 

Hvad indeholder tilbuddet om plejeorlov?

Hvis du har en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for at søge plejeorlov.

Formålet med indsatsen er, at yde omsorg og evt. pleje for den døende, og dermed forbedre livskvaliteten i den sidste tid.

En plejeordning etableres oftest i forlængelse af et hospitalsophold og skal foregå i enten den syges eller i den nærtståendes hjem.

Hvad kan indgå i indsatsen?

Udbetaling af plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler kan indgå i indsatsen.

En plejeordning etableres oftest i forlængelse af et hospitalsophold og plejevederlaget kan udbetales i op til 14 dage efter dødsfald.

Hvad kan ikke indgå i indsatsen?

Plejeordning kan ikke etableres, når plejemodtager har ophold i institutionslignende boformer som plejebolig, plejehjem, hospice og lign., hvor plejen varetages af døgnpersonale.

Plejemodtagers indlæggelse af kortere varighed (ca. 2 uger) medfører ikke i sig selv bortfald af plejevederlag, men tages løbende op til revurdering.

Ansvarlig redaktør: Morten Thiel