Kørsel med handicappede til dagtilbud

I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgørelse for de borgere, som benytter kommunens tilbud jf. Servicelovens §§ 103 eller 104.

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud mv. for at kompensere borgere med nedsat funktionsevne og heraf manglende evne til egen transport.

Hvad hjælper kommunen med?

I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgørelse for personer, som benytter kommunens tilbud jf. Servicelovens §§ 103 eller 104.

Hvis du vil vide hvilke betingelser der er gældende for udbetaling af godtgørelserne kan du se mere i kvalitetsstandarden.

Hvem er omfattet af ydelsen?

Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse jævnfør Lov om Social service §§ 103 og 104.

Hvis du vil vide mere om principperne for tildelingen af ydelsen kan du se mere i kvalitetsstandarden.

Hvad er indeholdt i ydelsen?

Er man som borger visiteret til befordringsgodtgørelse ydes der godtgørelse med et beløb svarende til det, efter forholdene, billigste, forsvarlige befordringsmiddel.

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation fra borgeren.

Hvordan bliver du tildelt ydelsen?

Du bliver visiteret til befordring eller befordringsgodtgørelse af ledelsen i kommunens § 103 og § 104 tilbud (beskyttet beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud), når du er blevet visiteret til tilbuddet.

Ansvarlig redaktør: Morten Thiel