Misbrugsbehandling voksne

Har du eller en af dine nærmeste et problem med alkohol eller stoffer? Gennem en uforpligtende samtale kan du hos Misbrugsteam Hjørring få rådgivning og vejledning om den umiddelbare situation ved forbrug, overforbrug eller misbrug.

Har du brug for behandling for at få hjælp til at kontrollere problemet – og er du over 18 år – så udreder og visiterer Misbrugsteam Hjørring også til forskellige behandlingstilbud.

Alkoholbehandling kan foregå anonymt, dog kun i individuel, ambulant regi.

Udredning og visitation

Udredning er samtale(r) med rådgiveren om forbrug af rusmidler og hvad, de betyder for din hverdag. I en udredning kan der også trækkes på psykolog- og lægefaglig ekspertise.

Efter udredningen vurderes dit behov for indsats, og der fortages en visitation til det relevante behandlingstilbud. Et udrednings- og behandlingsforløb skal påbegyndes senest 14 dage efter din henvendelse (behandlingsgaranti).

Udredning og visitation sker efter aftale med en rådgiver i Misbrugsteam Hjørring som organisatorisk hører under myndighedsfunktion på området for Sundhed, Ældre og Handicap. Rådgiverne træffes på telefonnumrene 72 33 50 84,
72 33 50 28 og 72 33 50 65 på hverdage mellem kl. 9.00 og 12.00 (undtagen onsdage).

Post til vore udredningsrådgivere kan sendes til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring eller på e-mail:

Send e-mail til Misbrugsteam Hjørring

Ambulant- og dagbehandling

Ambulant- og dagbehandling finder sted - efter forudgående visitation og aftale - i:
Misbrugscenter Hjørring
Østergade 56
9800 Hjørring
Tlf.: 72 33 55 50

Send e-mail til Misbrugscenter Hjørring

Døgnbehandling

Døgnbehandling foregår på godkendte behandlingssteder, afhængigt af misbruget og hvad der er formålet med behandlingsforløbet.

Substitutionsbehandling

Personer, der efter udredning og visitation, bliver ordineret substitutionsbehandling, vil være tilknyttet Udleveringen i Dronningensgade 31 i Hjørring. Vi gør opmærksom på, at selve udleveringen af præparaterne også fortsat kan foregå fra et apotek.

Udleveringens medarbejdere kan kontaktes på hverdage på tlf. 72 33 56 45 eller på udleveringen@hjoerring.dk

Frit valg af behandlingssted

Når du er visiteret til et behandlingsforløb, har du ret til at vælge mellem offentlige behandlingstilbud og private, godkendte behandlingstilbud.

Det valgte tilbud skal være af tilsvarende karakter som det, du er visiteret til. Der vil derfor ikke være frit valg mellem døgn- og ambulant behandling, og det vil heller ikke nødvendigvis være alle godkendte behandlingssteder, som kan tilbyde den behandlingsmetode, du har brug for.

Betaling

Den behandling, du bliver visiteret til, er normalt gratis for dig – dog er døgnbehandling for stofmisbrug undtaget. Ved visitation til døgnbehandling for stofmisbrug skal det vurderes, om du er i stand til at betale en del af udgiften (til at dække kost- og logiudgift helt eller delvist). 

Vil du vide mere?

Ønsker du at vide mere om de forskellige behandlingsmetoder og –tilbud, klagemuligheder, lovgrundlag med videre, kan du se mere herunder.

Klagemuligheder misbrugsbehandling

Stofmisbrugsbehandling

Afgørelser, der vedrører behandling og betaling for stofmisbrug kan som hovedregel påklages til Den Sociale Ankestyrelse. Klagefristen er 4 uger.

Alkoholmisbrugsbehandling 

Afgørelser, der vedrører behandling for alkoholmisbrug kan ikke påklages til anden offentlig myndighed, da der er tale om en sundhedsfaglig ydelse, og ydelsen er ikke nævnt i § 5 i lov nr. 706 af 25.6.2010, der beskriver, hvilke kommunale afgørelser, der kan klages over.