Tilsynsrapporter

Tilsyn foretaget af embedslægen og sundhedsstyrelsen ifm. sundhedsloven

Embedslægen og Sundhedsstyrelsen har nogle overordnede målepunkter, som tager udgangspunkt i de vejledninger, der ligger til grund for tilsynet. Ved tilsynet vurderer den tilsynsførende om målepunkterne er opfyldt. Det vil sige:

  • om der i nødvendigt omfang er udarbejdet instrukser og retningslinjer med anvisninger om forhold, der skal sikre, at plejen leveres på en sundhedsmæssig forsvarlig måde
  • om der er tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation om beboerne
  • om medicinen håndteres korrekt, om beboerne har adgang til sundhedsfaglige ydelser, og
  • om bestemmelserne vedrørende patientrettigheder overholdes. 

Tilsynet inkluderer også en vurdering af de sundhedsrelaterede forhold, det vil sige hygiejnen på stedet, beboernes ernæring og aktivering og mobilisering af beboerne.

Efter hvert tilsynsbesøg fremsender Embedslægeinstitutionen en rapport.

2017

2016

2015

Tilsyn foretaget af ekstern virksomhed ifm. serviceloven

Tilsynet er en kontrol af, om det enkelte plejehjem lever op til lovregler og administrativt fastsatte retningslinjer og serviceniveau. Tilsynet er ikke kun en kontrol, men dialogbaseret i forhold til ledelse og medarbejdere for at sikre og fremme socialfaglig kvalitet på det enkelte tilbud. Der fokuseres på at gode standarder af ydelser og opgaveløsninger fastholdes og udvikles.

2017

2016