Visitation til plejeboliger

Plejeboliger er boliger for ældre og handicappede, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, men har et behov for, at hjælpen er tæt på hele døgnet.

Plejepersonalet sikrer via en tæt kontakt, at du kan føle dig tryg i hverdagen og at du får den nødvendige hjælp og pleje døgnet rundt. 

For at du kan blive skrevet op til en plejebolig, er det et krav, at du ikke kan klare dig selv i din nuværende bolig, selvom du får hjælp. Du skal selv have et ønske om at komme i plejebolig.

Hvordan søger du?

Du søger en plejebolig ved at indsende din ansøgning til Myndighedsafdelingen for Ældre.

Er du ikke selv i stand til at søge, kan du få en pårørende til at søge, via en fuldmagt.

Ansøgningsskema til plejebolig

Myndighedsafdelingen har op til 4 uger til at behandle din ansøgning og visitere dig til en plejebolig, du kan derfor vente at høre fra dem inden 4 uger.

Venteliste, boliggaranti og praksis for tildeling

Optagelse på venteliste

Du bliver automatisk optaget på ventelisten når din ansøgning er behandlet og hvis du er berettiget til en plejebolig.

Din ægtefælle eller samlever kan flytte med ind i plejeboligen sammen med dig, også selvom ægtefællen ikke opfylder kravene til en plejebolig.

Hvis der søges boliggaranti

Du kan blive skrevet op til alle plejeboliger i Hjørring Kommune. Det kaldes boliggaranti. Der går højest 2 måneder, fra du er optaget på ventelisten til du kan flytte ind i din nye plejebolig.

Praksis for tildeling

Alle boliger fordeles efter behov, dvs., at den der har det største behov, får den første ledige bolig.

  • Som udgangspunkt tages hensyn til dine ønsker, hvis det er muligt.
  • Siger du nej til den tilbudte bolig, foretages der altid en vurdering af, om der stadig er behov for en plejebolig
  • Siger du nej flere gange eller har du ikke længere et akut behov, revurderes plejeboligansøgningen.

Akut boligbehov

Har du et akut boligbehov, får du tildelt første egnede plejebolig.

Venteliste uge 32 2018 

Tilsynsrapporter

Tilsyn foretaget af embedslægen og sundhedsstyrelsen ifm. sundhedsloven

Embedslægen og Sundhedsstyrelsen har nogle overordnede målepunkter, som tager udgangspunkt i de vejledninger, der ligger til grund for tilsynet. Ved tilsynet vurderer den tilsynsførende om målepunkterne er opfyldt. Det vil sige:

  • om der i nødvendigt omfang er udarbejdet instrukser og retningslinjer med anvisninger om forhold, der skal sikre, at plejen leveres på en sundhedsmæssig forsvarlig måde
  • om der er tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation om beboerne
  • om medicinen håndteres korrekt, om beboerne har adgang til sundhedsfaglige ydelser, og
  • om bestemmelserne vedrørende patientrettigheder overholdes. 

Tilsynet inkluderer også en vurdering af de sundhedsrelaterede forhold, det vil sige hygiejnen på stedet, beboernes ernæring og aktivering og mobilisering af beboerne.

Efter hvert tilsynsbesøg fremsender Embedslægeinstitutionen en rapport.

2017

2016

2015

Tilsyn foretaget af ekstern virksomhed ifm. serviceloven

Tilsynet er en kontrol af, om det enkelte plejehjem lever op til lovregler og administrativt fastsatte retningslinjer og serviceniveau. Tilsynet er ikke kun en kontrol, men dialogbaseret i forhold til ledelse og medarbejdere for at sikre og fremme socialfaglig kvalitet på det enkelte tilbud. Der fokuseres på at gode standarder af ydelser og opgaveløsninger fastholdes og udvikles.

2017

2016

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen