Vandløb

I Hjørring Kommune har vi i alt 1500 km kortlagte vandløb.

Uggerby Å-systemet er det største vandløbssystem i Hjørring Kommune. Sammen med Liver Å-systemet, som er det næststørste, afvander det ca. ¾ af det samlede areal i kommunen.

Af de i alt ca. 1500 km vandløb er 538 km offentlige vandløb og ca. 800 km er beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

De offentlige vandløb vedligeholdes på baggrund af et vandløbsregulativ, som beskriver bredejernes og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder ved det pågældende vandløb og indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand og vedligeholdelse.

I de private vandløb er det lodsejerne, der står for vedligeholdelsen.

Hvis du ændrer på forholdene i et vandløb, skal du være opmærksom på, at det kræver en tilladelse efter vandløbsloven - og i de fleste tilfælde også efter naturbeskyttelsesloven.

607 km er udpeget i vandplanerne som vandløb, hvor der skal ske forbedringer til gavn for vandløbskvaliteten.

Forbedringerne kan være genskabelse af passagemulighed for fisk og smådyr ved spærringer som overkørsler eller længere rørlægninger eller restaurering.

I offentlige vandløb er det kommunen, som har opgaven med vedligeholdelsen.

For alle de offentlige vandløb er der lavet vandløbsregulativer, som beskriver bredejernes og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder ved det pågældende vandløb.

De indeholder også  bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand og vedligeholdelse.

Et vandløbsregulativ skal indeholde bestemmelser om:

 • Vandløbets skikkelse eller vandføringsevne
 • Vandløbets vedligeholdelse
 • Ændringer i retten til sejlads
 • Restaureringsforanstaltninger, og
 • Beslutning om friholdelse af arealer langs vandløb

Regulativet kan indeholde flere bestemmelser for et vandløb, end dem der står i vandløbsloven.

Der lavs ikke regulativer for private vandløb, men kommunen kan, som vandløbsmyndighed, fastsætte vedligeholdelsesbestemmelser for vandløbet - herunder for skikkelsen eller vandføringsevnen.

Hjørring Kommunes vandløbsregulativer skal revideres i løbet af de kommende år.

I private vandløb er det bredejerne, som står for vedligeholdelsen, medmindre kommunen har truffet anden bestemmelse.

Ifølge Vandløbsloven skal vandløb vedligeholdes sådan, at vandløbets skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Dvs, at vegetation i og omkring vandløbet må fjernes i nødvendigt omfang og eventuelle aflejringer i bunden må graves væk.

Sten- og grusbund må ikke fjernes.

Det er vigtigt, at du kun fjerner aflejringer og ikke uddyber selve vandløbsbunden.

Du må ikke grave i brinkerne. Undtagelsen er ustabile brinker, som godt må afrettes.

Brinker, der er styrtet ned, må kun fjernes hvis de bremser afstrømningen i selve strømrenden.

Hvis et vandløb graves for dybt og/eller for bredt, vil det efterfølgende give store problemer med nedskridning af brinker samt aflejringer og transport af sand og slam.

Det gør, at vandføringsevnen forringes fordi vandhastigheden sænkes, vandløbets selvrensende effekt ødelægges og der bliver større behov for hyppig vedligeholdelse.

I langt de fleste tilfælde er håndoprensning tilstrækkeligt.

Maskine bør kun anvendes hvis det ikke er muligt at udføre håndoprensning, f.eks. i bundløse afvandingskanaler eller stærkt regulerede afvandingsgrøfter.

I tilfælde af maskinel oprensning er det vigtigt at nedenstående overholdes:

 • Kun aflejret materiale må fjernes
 • Vandløbsbunden må ikke uddybes og gøres bredere
 • Sten- og grusbund må ikke fjernes
 • Stabile overhængende brinker må ikke fjernes
 • Skovlstørrelse og –type skal afpasses efter vandløbet
 • Oprenset fyld må ikke placeres i 2-meter bræmmen eller på naturbeskyttede arealer

Du må uden tilladelse udskifte ødelagte rør, hvis de nye rør har samme dimensioner, ligger samme sted og i samme dybde som de gamle rør.

Hovedparten af kommunens offentlige vandløb og en stor del af de private er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

I modsætning til andre § 3-områder er der her ikke tale om en vejledende registrering, men en udpegning, der fastlægger status for det enkelte vandløb som beskyttet.

De fleste udpegede § 3-vandløb er naturlige vandløb, som kan være enten regulerede eller uregulerede.

Kunstigt anlagte grøfter og kanaler kan også være udpegede, fordi de fungerer som væsentlige levesteder og spredningsveje for dyr og planter.

Beskyttelsen af udpegede § 3-vandløb indebærer, at man ikke må foretage ændringer i tilstanden af vandløbene ud over den sædvanlige vedligeholdelse, der skal sikre, at vandløbets skikkelse og vandføringsevne ikke ændres.

Å-beskyttelseslinjen

Hjørring Kommunes største vandløb, Uggerby Å, Liver Å samt den nedre del af Tversted Å, er omfattet af en å-beskyttelseslinje.

Her er åerne i en afstand af 150 m beskyttet mod byggeri, terrænregulering, beplantning mv.

2-m bræmmer

Ifølge vandløbslovens § 69 må du i en afstand på 2 meter langs naturlige eller højt målsatte vandløb og søer i landzone ikke:

 • Dyrke
 • Behandle jorden
 • Plante
 • Ændre terrænet

Vandløbsmyndigheden kan dog bede dig plante eller bevare skyggegivende vegetation langs vandløb.

Illustration af 2-m bræmmer

Formålet med 2 m-bræmmen er at beskytte brinken mod udskridning og erosion, så vandløbets evne til at aflede vand sikres og behovet for oprensning mindskes.

En stabil brink sikrer samtidig gode fysiske forhold for fisk og smådyr, og så er bræmmen med til at mindske udvaskning af næringsstoffer og sprøjtemidler til vandmiljøet.

Vandløbsregulativet udgør administrationsgrundlaget for det enkelte offentlige vandløb.

Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse, vandløbets skikkelse eller vandføringsevne, sejladsregler m.m. 

Hjørring kommune har sammen med Frederikshavn Kommune udarbejdet et fællesregulativ med overordnede bestemmelser for kommunernes offentlige vandløb.

Se fællesregulativet her

Du kan se de gældende regulativer på det digitale vandløbsregulativ ”Mit Vandløb”.

Her finder du et interaktivt kort. Zoom ind og find din ejendom og vandløb. Her vil du finde en indscannet PDF af regulativet.

Gå til Mit Vandløb her