Natura 2000 projekter

Her kan du se en oversigt over Natura 2000 projekter i Hjørring Kommune.

Retablering af naturlige vandstandsforhold ved Vandplasken

Som en del af en målrettet indsats i Natura 2000-områderne har Hjørring Kommune hos Landbrugsstyrelsen fået tilskud til naturpleje og forvaltning af private samt statslige Natura 2000-arealer via ordningen ”Tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold”.

Projektet ved Vandplasken går ud på at sløjfe grøfter samt grøblerender og eftersøge og sløjfe evt. dræn i projektområdet.

Projektet skal på denne måde medvirke til, at der skabes mere naturlige vandforhold og dermed sikre eller forbedre bevaringsstatus for rigkær, kildevæld, klitlavning og tidvis våd eng indenfor Natura 2000-området.

Derudover skal projektet også være med til at forbedre levesteder for kildevældsvindelsnegl og hedepletvinge, der begge er arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.

Læs mere her 

Logo for den europæiske landbrugsfond

Etablering af naturlige vandstandsforhold ved Tislum Møllebæk

Som en del af en målrettet indsats i Natura 2000-områderne har Hjørring Kommune hos Landbrugsstyrelsen fået tilskud til at etablere naturlige vandstandsforhold ved Tislum Møllebæk.

Projektet skal fastholde og forbedre tilstanden for rigkær i området, ved at stoppe dræning, fjerne en opstemning og hæve vandstanden.

Læs mere her 

Logo for den europæiske landbrugsfond

Som en del af indsatsen for at opnå målene i handleplanen for Natura2000 området H7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klint, har Hjørring Kommune og lodsejere i området fået tilskud  fra Landbrugsstyrelsen til rydning af bevoksning og fastholdelse af afgræsning.

I projektet er der fjernet uønsket bevoksning, primært i form af mirabel, tjørn og rynket rose, for at give plads til havtorn.

Desuden er der opsat hegn, så området kan vedligeholdes med afgræsning. Afgræsningen er afgørende for at forhindre de ryddede områder i igen at gro til. Samtidig er afgræsningen med til at bevare den græs og urtevegetation der er karakteristisk for havtornklit og grøn klit.

Projektet medvirker til at skabe den ønskede mosaik mellem naturtyperne og forbedre forholdene for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Natura2000 området.

Læs mere her 

Logo for den europæiske landbrugsfond

Kontakt

Team Natur