§ 3-beskyttet natur

Naturbeskyttelsesloven skal værne om planter, dyr og miljø. En af paragrafferne i loven - § 3 – omhandler beskyttelsen af lysåbne naturtyper (natur, som ikke ligger i skove).

Hvis et areal er beskyttet af § 3, er det som udgangspunkt ulovligt at:

  • dræne
  • jordbehandle og grave
  • plante træer og buske
  • sprøjte og gødske
  • foretage sig andet, der kan forringe naturens tilstand

Naturtyper, som er beskyttet af § 3, er blandt andet:

  • søer på over 100 m2 og særligt udpegede vandløb
  • heder, moser, enge og overdrev når de enten alene, tilsammen eller i forbindelse med søer er større end 2.500 m2

På kortet nedenfor kan du søge på adresse og matrikel, og se hvor der er registreret beskyttet natur. Registreringen er kun vejledende, så kontakt os hvis du er i tvivl.

Beskyttede dyr og planter

En lang række dyr og planter er beskyttede. Du kan læse mere om 

Læs mere om beskyttede og fredede dyre- og plantearter her

Læs mere om beskyttede naturtyper her

Se hvor der er registreret § 3-beskyttet

natur i Hjørring Kommune

Vær opmærksom på at arealer kan være § 3-beskyttet, selvom de ikke vises her på nedenstående kort.

Kort over §3 beskyttet natur