Byggeri på forurenet jord

Du skal have tilladelse efter jordforureningslovens §8, hvis du skal udføre bygge- og anlægsarbejde på en kortlagt grund.

I tilladelsen kan kommunen i samarbejde med Region Nordjylland stille vilkår, der skal forebygge, at mennesker eksponeres for forurening fra jord og grundvand.

Vilkårene afhænger af den forurening, der formodes at være på grunden (V1) eller er konstateret på grunden (V2).

Tilladelsen gives sammen med byggetilladelsen.

Husk 50 cm reglen, når du bygger

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på den ubebyggede del af et areal der allerede anvendes til:

  • Bolig 
  • Børneinstitution
  • Off. legeplads
  • Kolonihave
  • Sommerhus

skal ejeren eller brugeren på det berørte areal sikre enten at det øverste 50cm jordlag ikke er forurenet eller at der er varig fast belægning.

Bygge- og anlægsarbejder, som ejeren eller brugeren af en- eller tofamilieshuse (parcelhuse) udfører på ejendommen, er ikke omfattet af kravet, medmindre der er tale om opførelse af ny bolig.

Reglen gælder overalt. Den har især betydning i de områder, der er klassificeret som lettere forurenede i medfør områdeklassificeringen.

Hvis jorden på det konkrete areal ikke er forurenet, vil reglen automatisk være opfyldt. Er jorden forurenet, skal der etableres et lag ren jord på mindst 50cm, enten ved at det øverste lag forurenet jord udskiftet med ren jord, eller ved at der lægges et lag ren jord oven på den eksisterende jord.

Alternativt kan der etableres en "varig fast belægning". Det afgørende her er, at belægningen effektivt hindrer kontakt med den underliggende forurenede jord.

Reglen skal altid være opfyldt, ikke kun ved anlægsarbejdets afslutning. Det betyder, at hvis laget på de 50 cm ren jord efterfølgende er blevet reduceret ved slid eller lignende, skal det retableres.

På samme måde, skal en belægning, der ikke er intakt, udbedres. Hvis det rene lag eller belægningen fjernes helt eller delvis, fx ved et gravearbejde, skal den påkrævede tilstand genskabes.

Hvis tilgængelig jord efterfølgende er blevet forurenet, fx ved spild, skal der ligeledes ske udbedring.

Reglen er udformet som en pligtregel. Reglen forpligter altså direkte den til enhver tid værende ejer eller bruger til at sørge for, at reglen er opfyldt. I sin udformning minder reglen om mange af reglerne i Bygningsreglementet, der også skal følges umiddelbart af den, der bygger.

Der er ikke fastsat retningslinjer for, hvordan ejeren eller brugeren skal sikre sig, at jorden på arealet ikke er forurenet. Der er heller ikke retningslinjer for, hvordan ejeren eller brugeren skal sikre sig, at tilført jord er ren. Det må ejeren eller brugeren selv tage stilling til, evt. efter at have søgt vejledning hos kommunen.

Ansvaret påhviler altid ejeren eller brugeren, uanset om denne har truffet fornuftige foranstaltninger for at opfylde reglen. Hvis han fx har bestilt ren jord til udlægning, og jorden faktisk er forurenet, er det ejeren eller brugeren, der har pligt til at bringe forholdet i orden.

Afgørende for, om jorden kan betragtes som "ikke forurenet", er, at Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier er overholdt.

Hvis jordens forureningsindhold ligger i det interval, der betegnes som "lettere forurenet" ifølge bek. nr. 1519 af 14/12-06 ”om definition af lettere forurenet jord”, er jorden lettere forurenet.

50 cm reglen skal respekteres ved enhver ændring af arealanvendelsen, der resulterer i én af de følsomme anvendelser, der er nævnt ovenfor.

Vigtigst er ændring fra erhverv eller haveformål, men enhver anden tidligere anvendelse, fx fra bolig til børneinstitution eller fra sommerhus til helårsbolig udløser pligt til at respektere reglen.

Jordforureningsloven bestemmer, at et bygge- og anlægsarbejde, som berører en ubebygget del af et areal, der anvendes til én af de følsomme anvendelser, skal afsluttes, så reglen er respekteret på det berørte areal.

Hvis fx en bygning ved en boligbebyggelse rives ned, og arealet inddrages til lege- eller opholdsareal, skal reglen altså respekteres ved færdiggørelsen af arealet.

Om- og tilbygninger samt anlægsarbejder på parcelhuse, nærmere bestemt en- og tofamiliehuse, er undtaget fra reglen.

Man kan altså fx omlægge sin have, etablere en terrasse, en udestue eller en tilbygning uden at sikre ren jord eller fast belægning.

Hvis der derimod bygges et nyt parcelhus eller en selvstændig bygning, skal reglen overholdes på linje med andre byggerier til boligformål.

Kontakt

Team Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring