De socialpsykiatriske tilbud

De socialpsykiatriske dagtilbud henvender sig til voksne borgere i Hjørring Kommune, der har en psykisk sårbarhed eller en psykiatrisk lidelse, og som har lyst til socialt samvær og aktiviteter med ligestillede.

Hvad er formålet med dagtilbuddene?

Hjørring Kommunes mål er, at borgere med psykisk sårbarhed eller psykiske lidelser får mulighed for at leve et hverdagsliv så nær det almindelige som muligt, og får mulighed for aktiv deltagelse i samfundets aktiviteter.

Dagtilbuddene understøtter borgernes med- og selvbestemmelsesmuligheder og støtter brugerne i at opnå og udvikle et aktivt hverdagsliv på egne præmisser. Derfor er tilbuddene tilrettelagt således, at der ved planlægning og igangsættelse af aktiviteter og støtte tages udgangspunkt i at styrke brugernes ressourcer og kompetencer.

Hvordan møder vi dig?

Personalets faglige værdier bygger på respekt, faglighed og ansvar. Personalet, du møder, arbejder professionelt og målrettet med Hjørring Kommunes vision om at yde støtte efter ”Hjælp til selvhjælps”-princippet. Det betyder, at du vil få støtte og vejledning med det mål, at du bliver bedst muligt i stand til at klare dig ved egen kraft og på egne præmisser.

Personalet primære opgaver er at støtte dig i at blive en aktiv bruger og samarbejdspartner med det mål, at du får mulighed for at tage aktiv del og medansvar for dagtilbuddene aktiviteter og opgaver.Personalet støtter dig og de øvrige brugere i at udvikle og skabe sociale fællesskaber med det mål at forebygge isolation og ensom blandt brugerne.

Personalet har mulighed for at støtte og guide dig til at søge de tilbud, som giver mest mening i forhold til dine ønsker og behov for at skabe et meningsfuldt hverdagsliv.

Borger støtter borger

Alle aktiviteter og opgaver i værestederne bygger på principperne om, at alles bidrag til de daglige aktiviteter og opgaver er vigtige og nødvendige for at kunne udvikle gode og aktive væresteder med gode sociale relationer mellem brugerne og mellem brugerne og medarbejdere.

Et af de bærende principper for de sociale relationer i værestederne er at borgere er støtterborgere. Det betyder, at alle brugere støttes til i videst muligt omfang at støtte og hjælpe hinanden i forhold til at klare de daglige aktiviteter og opgaver og mestre de sociale relationer og udvikle netværk.

Hvor finder du de socialpsykiatriske dagtilbud?

På hjemmesiden kan du læse mere om de enkelte dagtilbud – hvordan du kommer i kontakt med dem, om deres åbningstider, aktiviteter, brugerinddragelse, beliggenhed, handicaptilgængelighed m.m.

Praktiske oplysninger

  • Du skal ikke betale for at benytte samværs- og aktivitetstilbuddene, det opsøgende team eller bostøtten, men du skal betale kontingent for at være medlem af Idrætsforeningen IFS.
  • I samværs- og aktivitets tilbuddene skal du betale for materialer m.m. ved de aktiviteter, som du benytter
  • I alle tilbuddene gælder Hjørring Kommunes rygepolitik – det betyder, at der ikke må ryges på samværs- og aktivitetsstederne og Idrætstilbuddenes lokaler eller i hjemmet, når der er personale