Bedre adgang til naturen

Vi vil arbejde for, at der etableres flere stier i det åbne land, så vores natur bredes ud til alle kommunens borgere samt besøgende turister.

Der er et stort arbejde forbundet med kortlægning af eksisterende stier og etablering af nye stier, men fra Byrådets side er det opfattelsen, at det er en indsats, der skal prioriteres og som kan gavne flere dele af kommunens udvikling. Etablering og vedligeholdelse af gode stier har betydning, når vi vil fokusere på sundhed, på turisme og på kvalitet i hverdagen for os, der bor i kommunen. 

Arbejdet med at kortlægge og etablere stier er en selvstændig indsats. Denne indsats skal følges af en vej-, sti- og trafikplan med fokus på den samlede infrastruktur såvel som belyse behovet for enkelt anlæg, der kan samle overordnede forbindelser til en mere komplet helhed. Til at koordinere dette arbejde er der nedsat en såkaldt Sti Task Force.

Hent foldere med rekreative ruter og områder i kommunen