Udviklingspuljen - Unge i fokus

Udviklingspuljens kriterier har sit afsæt i 'Fritid & Fællesskaber', Fritids- og Folkeoplysningspolitikken for Hjørring Kommune som Byrådet godkendte 26. juni 2019.

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget sætter i 2019 og 2020 fokus på at få flere fritidsaktive unge i alderen 13- 29 år.

Initiativer, der åbner op for unges inddragelse i forpligtende fællesskaber; både forenings- og bestyrelsesarbejde men også i selvorganiserede fællesskaber på de unges præmisser.

Udviklingspuljen støtter op om folkeoplysende foreninger, ikke folkeoplysende foreninger og selvorganiserede fællesskaber, der vil gøre en indsats for at få flere fritidsaktive unge i alderen 13 - 29 år.

Proces og politik

Ansøgningsfrister for 2020:
1. februar, 1. juni og 1. oktober.

Hvad kan der søges til?
  • udvikling af initiativer for at få flere unge i alderen 13-29 år ind i forpligtende eller selvorganiserede fællesskaber
  • udvikling af initiativer for åben skole samarbejde mellem foreninger og udskolingen i folkeskolen, herunder initiativer med fokus på fysisk bevægelse
  • unges mulighed for at sætte deres eget præg på arbejdet i eksisterende såvel som nye fællesskaber
  • understøtte at engagere unge i forpligtende foreningsarbejde herunder bestyrelses-, træner- og frivilligt arbejde
  • kurser i foreningsledelse og organisering for idémagere og bestyrelser fx fra DGI, DIF eller DUF

Ansøgninger til Udviklingspuljen vurderes ud fra formålet og følgende principper:

Der gives opstartsbevilling til nye foreninger på op til f.eks. 10.000 kr., hvis der foreligger et konkret budget og forvaltningen skønner, at der er tale om et bæredygtigt initiativ med behov for støtte.

Muligheden for at støtte allerede igangsatte initiativer vurderes i forhold til det konkrete projekt, idet der dog ikke gives tilskud til allerede afholdte udgifter.

Det forventes, at ansøger bidrager med en frivillig indsats for at få initiativet til at leve.
Der kan gives tilskud til materialeforbrug og rekvisitter, hvis det tilgodeser flere fritidsaktive unge i alderen 13-29 år.

Initiativer og udviklingstiltag indenfor kriterierne, som beløber sig til max 10.000 kr. kan behandles administrativt med løbende ansøgningsfrist.

Administrationen kan afvise ansøgninger, der ikke opfylder kriterierne.

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger, ikke-folkeoplysende foreninger, selvorganiserede fællesskaber og idémagere kan ansøge om tilskud, hvis formål er at få flere fritidsaktive unge i alderen 13-29 år.

Hvordan og hvornår søger du?

Når du søger, skal du redegøre for følgende i ansøgningen:

  • Beskriv initiativ til at få flere fritidsaktive unge i alderen 13-29 år
  • Argumentation for hvorfor ens initiativ passer til Udviklingspuljens kriterier
  • Fremvise budget over initiativet
  • Beskriv plan for fremtidig forankring af initiativet, så det bliver ved med at leve efter midler fra Udviklingspuljen er blevet brugt

Der anvendes ikke ansøgningsskemaer og der er i udgangspunkt ikke formkrav til ansøgningen for Udviklingspuljen.

Det er et vilkår for at modtage støtte fra Udviklingspuljen, at der aflægges regnskab for det gennemførte projekt samt at der fremsendes en kortfattet afrapportering om projektets gennemførelse.

Ved markering i løbet af et projekt eller ved afslutning af et projekt forventes det, at Fritids- og Folkeoplysningsudvalget inviteres til at deltage.

Ansøgning med bilag kan sendes til Fritid: fritidogkultur@hjoerring.dk

Ansøgningsfristerne for 2020 er:
1. februar 2020
1. juni 2020
1. oktober 2020

Økonomi, evaluering og afrapportering

Økonomi

Budgettet for 2020 er 137.142 kr.

Evaluering og afrapportering

Senest 1 måned efter projektets afslutning, skal der indsendes et projektregnskab samt en evaluering til forvaltningen.Projektregnskabet afleveres efter nærmere aftale med hensyn til omfang og dokumentation. Evalueringen skal tage udgangspunkt i om de forventede mål med projektet er blevet opnået.

Her følger liste over bevillinger i 2014 og 2015