Udviklingspuljen

Folkeoplysningsudvalget sætter i 2017 fokus på 4 indsatsområder i forhold til udvikling af foreningslivet i Hjørring Kommune.

Bemærk! FOU besluttede på møde torsdag d. 21. september, at der bliver endnu en ansøgningsrunde for Udviklingspuljen i 2017.
Den nye ansøgningsrunde er d. 1. december 2017

 

Hvem kan søge, og hvad kan der søges til?

Hvad kan der søges til?

I Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje vil der være mulighed for at søge puljemidler til udviklingstiltag, der relaterer til:

 1. Tværgående aktiviteter
 2. Kompetenceudvikling af frivillige.
 3. Aktiviteter der fremmer unges deltagelse i fritidslivet.
 4. Sunde aktiviteter dvs. aktiviteter der styrker deltagernes sundhed.

Det er Folkeoplysningsudvalgets intention, at støtte op om de foreninger og klubber, der vil gøre en ekstra indsat og som tager nye og udviklende initiativer.

Hvem kan søge?

Foreninger der er godkendte under folkeoplysningsloven kan ansøge om tilskud.

Hvordan og hvornår søger du?

Folkeoplysningsudvalget har tidligere besluttet, at det altid er projektets formål, der er afgørende for vurdering af støtten og følgende principper ligger til grund for tilskud til udviklingsprojekter:

 • Der gives en opstartsbevilling til nye foreninger på op til f.eks. 10.000 kr., hvis der foreligger et konkret budget, og at forvaltningen skønner at der er tale om bæredygtigt projekt med et behov for støtte.
 • Muligheden for at støtte allerede igangsatte aktiviteter vurderes i forhold til det konkrete projekt, idet der dog ikke gives tilskud til allerede afholdte udgifter.
 • Bevillingerne kan udover at omfatte aktiviteter i relation til den enkelte forenings primære aktiviteter også omfatte nye aktiviteter på baggrund af en konkret vurdering.
 • Der forventes en form for deltagerbetaling og der er forventning om, at foreningen bidrager med dækning af udgifter/frivillig indsats.
 • Der kan gives tilskud til materialeforbrug og rekvisitter/anlæg efter en konkret vurdering.
 • Der kan ydes tilskud til transport i relation til aktiviteten.
 • Der ydes principielt ikke støtte til projekter, som tidligere er støttet af puljen.

Initiativer og udviklingstiltag som beløber sig til max. kr. 10.000 kan behandles administrativt med løbende ansøgningsfrist.

Ved ansøgning til puljen fremsendes en projektbeskrivelse samt et budget for projektet. 

Der anvendes ikke ansøgningsskemaer


Der er i udgangspunkt ikke formkrav til ansøgningen for Udviklingspuljen.

Ansøgningen og vejledning kan sendes til Fritid:

Send mail

Der er 3 ansøgningsfrister i 2017: 1. februar, 1. juni og 1. september.

Bemærk! FOU besluttede på møde torsdag d. 21. september, at der bliver endnu en ansøgningsrunde for Udviklingspuljen i 2017.
Den nye ansøgningsrunde er d. 1. december 2017

Økonomi, evaluering og afrapportering

Økonomi

Folkeoplysningsudvalget har afsat kr. 128.000 kr. pr. år til fordeling i 2017.

Evaluering og afrapportering

Senest 1 måned efter projektets afslutning, skal der indsendes et projektregnskab samt en evaluering til forvaltningen.Projektregnskabet afleveres efter nærmere aftale med hensyn til omfang og dokumentation. Evalueringen skal tage udgangspunkt i om de forventede mål med projektet er blevet opnået.

Her følger liste over bevillinger i 2014 og 2015

Kontakt

Sine Dam Møller

Fritidskonsulent

Telefon: 72 33 37 34

E-mail