Grundejerforeninger

Grundejerforeninger står for drift og vedligeholdelse af eventuelle private fællesveje, fællesarealer og fælles anlæg.

Nogle steder er det frivilligt, om man vil være medlem af grundejerforeningen, andre steder forpligter den gældende lokalplan eller en tinglyst deklaration de enkelte grundejere til at være medlem.

Når vi laver en lokalplan for et nyt boligområde, står der næsten altid, at der skal oprettes en grundejerforening, hvornår den skal oprettes, og at alle grundejere har pligt til at være medlem.

 

Skal kommunen godkende grundejerforeningens vedtægter?

Kun hvis det står i en lokalplan eller en deklaration, at Hjørring Kommune skal godkende vedtægter/ændringer af vedtægter.

Vi forholder os kun til de paragraffer i vedtægterne, der vedrører ting beskrevet i lokalplan/tinglyst deklaration, som foreningen skal varetage. Herunder sikre, at en forening ikke helt eller delvist nedlægges, hvis kommunen har stillet krav om, at den blev etableret.

 

Godkendelse af vedtægter

Når vedtægterne er endeligt vedtaget på generalforsamlingen, skal de originale vedtægter med bestyrelsens underskrift sendes til godkendelse på e-mail: grundsalg@hjoerring.dk

Husk at vedhæfte kopi af referat fra generalforsamlingen.

Når vi har påtegnet vedtægterne, sender vi dem tilbage til jer på e-mail.

 

Tinglysning

Grundejerforeningen skal selv sørge for eventuel tinglysning af godkendte vedtægter.

Kommunen stiller som udgangspunkt ikke krav om tinglysning, og kommunen kan ikke tilbyde hjælp til tinglysning.

Indeholder vedtægterne reguleringer om forhold, der kan optages som bestemmelser i en lokalplan, jf. planlovens § 15, stk. 2, kan tinglysning af vedtægterne kun ske med særlig samtykke fra Hjørring Kommune, der underskriver på tinglysning.dk som myndighed.

 

Uenigheder i foreningen

Hvad skal vi gøre, hvis en beboer ikke vil være medlem?

Følger et medlem af foreningen ikke vedtægterne eller beslutninger, kan foreningen føre en civil retssag mod vedkommende.

Kommunen yder ikke bistand hvis et medlem ikke vil følge en vedtægt.

 

Hvor meget rådgiver kommunen i øvrige forhold til arbejdet i grundejerforeninger?

Kommunen bistår i et meget begrænset omfang. Vi kan derfor ikke hjælpe jer ved interne uenigheder i foreningen.

 

Hvis bidrag til grundejerforeningen ønskes opkrævet af Hjørring Kommune

Kontakt Team Byggeri på byggeri@hjoerring.dk eller på tlf. 72 33 65 60.Herunder kan du se forslag til forskellige hjælpedokumenter, som du er velkommen til at downloade og bruge: 

 

Når bidraget til grundejerforeningen skal opkræves

Kontakt Team Byggeri på byggeri@hjoerring.dk eller på tlf. 72 33 65 60.