EjendomsSKAT

Hvis du ejer fast ejendom, skal du betale ejendomsskat også kaldet grundskyld til kommunen

Henvendelse vedrørende ejendomsvurdering eller ejendomsværdiskat skal ske til SKAT 

Fastfrysning af grundskyld 2017

Nogle grundejere får rabat på 2. rate af ejendomsskatten

Folketinget har i forbindelse med Finansloven for 2017 vedtaget, at grundskylden i 2017 skal fastfryses på 2016 niveau. Denne lov blev besluttet efter at kommunerne, også Hjørring Kommune, havde sendt 1. rates opkrævning ud for 2017.

Derfor er der en del grundejere, der opnår en nedsættelse på 2. rates opkrævning. Det vil sige, at hele den rabat, som regeringen har besluttet at fastfryse, trækkes fra i 2. rates opkrævning. 

Kommunen genberegner alle de ejendomme, der er omfattet af fastfrysningen

Som borger behøver man ikke at foretage sig noget på eget initiativ for at opnå besparelsen. Hjørring Kommune genberegner ejendomsskatten for alle de berørte ejendomme og regulerer betalingen i forbindelse med 2. rates opkrævning til juli 2017, som udsendes i juni måned.

For grundejerne betyder det, at

 alle berørte automatisk får tilsendt en ny ejendomsskattebillet i deres digitale postkasse og

 man skal betale med det indbetalingskort, der udsendes midt i juni måned. Er man tilmeldt PBS bliver betalingen rettet helt automatisk.

Hvornår modtager man den nye beregning

De nye ejendomsskattebilletter sendes til grundejernes digitale postkasse (e-boks) i starten af uge 23.
Reguleringen sker til aktuel ejer. Hvis der har været ejerskifte i 2017, udsendes til orientering en kopi af skattebilletten til tidligere ejer.

Ikke alle grundejere får glæde af fastfrysningen

Det er kun grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte skatteloftsværdi, der får glæde af fastfrysningen.
De grundejere, der i 2016 og 2017 betaler grundskyld af grundværdien, har ikke fået en stigning i grundskylden og er således ikke omfattet af fastfrysningen jf. Finansloven.

Der er ca. 10.000 ejendomme i kommunen, der er omfattet af fastfrysningen.

Er man i tvivl

En hurtig måde at danne sig et overblik over sin egen situation er at sammenligne, hvad man har betalt i grundskyld for 2016, og sammenligne dette med 2017. Man skal i 2017 højest betale det samme i grundskyld som i 2016, hvis grundarealet er uændret.

Ejendomsskat

Ejendomsskatten beregnes som en promille af det beregningsgrundlag, der er fastsat af SKAT. Byrådet har nu fastsat promillen til 34,00.

Beregningsgrundlaget for ejendomsskatterne beregnes på baggrund af grundværdien pr. 1. oktober det foregående år.

Hent ejendomsskattebillet

Sådan opkræves din ejendomsskat

Ejendomsskattebilletten sendes ud til alle ejendommens ejere hvert år i november måned og skal betales i 2 rater hhv. 1. januar og 1. juli.

Indbetalingskort udsendes ca. 14 dage før betalingsfristen – et stk. betalingskort pr. ejendom 2 gange årligt.
Hvis din ejendom er tilmeldt PBS (betalingsservice) på udskrivningstidspunktet, modtager du ikke betalingskort.

Hvis du ikke er fritaget for elektronisk post, vil du modtage din ejendomsskattebillet i E-boks. Er du ikke tilsluttet betaling via PBS (betalingsservice), vil indbetalingskortet blive tilsendt din netbank, E-boks eller på papir.

Hvis du har brug for din ejendomsskattebillet kan du hente den via følgende link.


Ejendomsskattebillet

Har du købt eller solgt ejendom?

Hvis du har solgt din ejendom, kan du komme ud for, at ejendomsskattebilletten og evt. indbetalingskort bliver sendt til dig, da du var tinglyst ejer på tidspunktet for udskrivningen af ejendomsskattebilletten.

Det skyldes, at Tinglysningen endnu ikke har givet kommunen besked om ejerskiftet. I det tilfælde skal du aflevere ejendomsskattebilletten og evt. indbetalingskort til den ny ejer.

Øvrige afgifter på ejendomsskattebilletten

Sammen med ejendomsskat opkræves der andre ydelser f.eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse, renovation, administrativt gebyr for jordflytning på forurenede ejendomme, grundejerforeningsgebyr mm.

Skorstensfejer

Henvendelse vedrørende skorstensfejning rettes direkte til skorstensfejermesteren.

Se mere om skorstensfejning i Hjørring Kommune her.

Skorstensfejer

Jordforurening og jordflytning

Generel information vedrørende jordforurening og jordflytning kan søges på hjemmesiden. Oplysning om kontaktmulighed hvis du har spørgsmål vedrørende administrativt gebyr for jordflytning på forurenede grunde, oplyses der.

Jordforurening og jordflytning

Renovation

Henvendelse vedr. renovation på 72 33 65 67 og 72 33 67 69 eller www.hjoerring.dk/affald

Rykkerskrivelse

Ejendomsskattebilletten sendes ud til alle ejendommens ejere hvert år i november måned og skal betales i 2 rater hhv. 1. januar og 1. juli.

 

Rykkerskrivelse 

Hvis du ikke betaler raterne rettidigt, sender kommunens Betalingskontor dig en rykkerskrivelse. Rykkerskrivelsen er pålagt et gebyr på 250 kr. samt renter pr. påbegyndt måned i henhold til gældende lovgivning. Har du spørgsmål vedr. rykkerskrivelse, kan du kontakte Betalingskontoret på tlf. 72 33 65 00 . Hverdage mellem kl. 09.00 - 14.00

Send en mail til debitor@hjoerring.dk

Lån til betaling af ejendomsskat

Som boligejer kan du låne til ejendomsskat, hvis der er friværdi i din bolig, og hvis du opfylder betingelserne.

Du skal modtage social pension, efterløn eller være fyldt 65 år og der skal være friværdi i din bolig. Kommunen beregner renter af lånet, og du skal betale lånet tilbage, hvis du sælger boligen.

Hvem kan låne?

Boligejere eller deres ægtefælle/samlever, som ejer fast ejendom her i kommunen, og som enten: 

 • Modtager efterløn – eller
 • Er fyldt 65 år – eller  
 • Får udbetalt pension efter lov om social pension eller delpension

Hvad kan der ydes lån til?

 • Til grundskyld, du skal fortsat betale skorstensfejning, rottebekæmpelse og renovation m.v.
 • Til én bolig og ejeren skal bo i boligen. Kommunen yder også lån til sommerhus, som fortrinsvis benyttes af ejeren.

Hvad er betingelserne for at få lån?

 • Der skal være friværdi i boligen i forhold til den seneste ejendomsvurdering.
 • Ejeren eller ægtefælle/samlever må ikke modtage boligydelse samtidig med at der lånes til betaling af ejendomsskatter.

Skal du betale renter af lånet?

Du skal betale renter af lånet

 • I 2016 er renten 1,41 % (rentens størrelse svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober året før)
 • Når du skal betale lånet tilbage, gives et rentenedslag på de renter, der er løbet på efter den 1. januar 2011. Rentenedslaget var 33 % i 2011. Herefter falder rentenedslaget med en procent om året, indtil det i 2019 udgør 25 %.

Hvornår skal lånet betales tilbage?

Lånebeløbet med tilskrevne renter skal betales tilbage når:

 • Boligen sælges
 • Ejeren dør. Efterlevende ægtefælle/samlever kan herefter normalt overtage lånet.

Kommunens sikkerhed for lånet

 • Til sikkerhed for lånet tinglyser kommunen et skadesløsbrev (et slags pantebrev) i boligen
 • Kommunen betaler tinglysningsafgiften
 • Når skadesløsbrevet er tinglyst, låner du til betaling af ejendomsskatter. Når lånebeløbet overstiger 95 % af skadesløsbrevets beløbsstørrelse, skal der tinglyses et nyt skadesløsbrev i boligen. Du får automatisk besked fra kommunen.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskat

Ansøgningsfrist

Lånet skal være tinglyst inden ejendomsskatten skal betales. Derfor skal kommunen have modtaget din ansøgning senest:

 • 1. november, hvis du søger om lån fra 1. rate året efter
 • 1. maj, hvis du søger om lån fra 2. rate samme år

Fritagelse for ejendomsskat

Ifølge lov om kommunal ejendomsskat §7 A, skal kommunalbestyrelsen give hel eller delvis fritagelse for ejendomsskat af ejendomme, hvor grunden er ramt af kystnedbrydning. Fritagelsen gælder, indtil en ny ansættelse ved SKAT kan bruges ved opgørelsen af det afgiftspligtige grundlag.

En delvis fritagelse skal ske på baggrund af en konkret areal opmåling som er udført af en landmåler.

Ansøg om delvis fritagelse af ejendomskat