Flagermus

Hjørring Kommune vurderer, at bygninger og træer i området kan være levested for flagermus.

Efter dansk lovgivning er alle flagermus totalfredede. Ødelæggelse eller beskadigelse af deres yngle- og rasteområder må ikke finde sted. Hvis du opdager flagermus i forbindelse med nedrivning af bygninger eller fældning af gamle træer, skal du sikre beskyttelse af flagermusene eller rette henvendelse til Miljøstyrelsen på tlf. 7254 4000, som vil hjælpe dig med at finde en løsning i form af udslusning eller dispensation. Der er forbud mod fældning af hule træer og træer med spættehuller i perioden 1. november – 31. august.