Hjørring Kommunes Arkitekturpris

Musiksalen på Vendsyssel Teater dannede en smuk ramme om fejringen af Arkitekturens Dag den 2. oktober med overrækkelse af Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2017 og uddeling af hædrende omtale.

Borgmester Arne Boelt glædede sig over den fyldte sal, som afspejler interesse for arkitekturen og for hvordan vores omgivelser ser. Der var stor anerkendelse til den ekstra indsats, der gøres rundt om i kommunen for at skabe gode byggerier til glæde for os alle.

Medlem af præmieringskomitéen, arkitekt Christopher Riekehr præsenterede de 11 kandidater til Arkitekturprisen 2017 og fremhævede særlige kvaliteter ved kandidaterne.

Se alle de nominerede fra 2017

Bygherrerne for de tre vindende byggerier modtog en plakette af bronze til opsætning på byggeriet, mens arkitekterne bag modtog et diplom. Se vinderne her:

Rubjerg Knude Fyr og ankomstområde
• Se mere om projektet her
• Se diplom og begrundelse her

Nyt sommerhus, Magnus Christensens Vej 57, Løkken
• Se mere om projektet her
• Se diplom og begrundelse her

Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, Hjørring 
• Se billede af projektet her: 1
• Se diplom og begrundelse her

Bygherrer og arkitekter for de fire projekter som modtog hædrende omtale fik overrakt diplom. Se mere om modtagerne her:

 Superstien i Vrå
 Se billeder af projektet her: 1 2
• Se diplom og begrundelse her

Tilbygning til Rederiet Isafold
 Se billeder af projektet her: 1 2 3
 Se diplom og begrundelse her

Omdannelse af typehus til moderne fritidsbolig
• Se billede af projektet her: 1
 Se diplom og begrundelse her

Ny dagligvarebutik, Jørgen Fibigersgade, Hirtshals
 Se billeder af projektet her: 1 2
 Se diplom og begrundelse her

 

Hvad er Hjørring Kommunes Arkitekturpris?

Arkitekturprisen skal sætte fokus på værdien af arkitektonisk kvalitet i det fysiske miljø i byer og landskab.

Byrådet ønsker med prisen at inspirere og fremme interessen hos borgere og bygherrer for god arkitektur og der igennem medvirke til, at der skabes gode miljøer, livskvalitet og en smuk og oplevelsesrig kommune.

Byrådet præmierer hvert år nybyggeri, anlæg eller design i høj arkitektonisk kvalitet, som er udført med stor indlevelse i funktionen, stedet og omgivelserne og demonstrerer en særlig materialebevidsthed og høj arkitektonisk kvalitet.

I 2013 uddeltes Arkitekturprisen første gang, hvor fire byggerier, som alle var afsluttet i perioden 2007- 2012, blev præmieret.

Hjørring Kommunes Præmieringskomité træffer beslutning om, hvilke byggerier m.v., der kan præmieres.

Det fremgår af retningslinjer for Hjørring Kommunes Arkitekturpris, hvad der kan præmieres og hvad der lægges vægt på ved præmieringen. Det fremgår også, at såfremt der et år ikke findes byggerier, anlæg m.v., som præmieringskomitéen vurderer at kunne præmiere, uddeles prisen ikke dette år.

Prisuddelingen sker ved et arrangement på Rådhuset den 1. oktober i forbindelse med Arkitekturens Dag den 1. oktober, og alle interesserede er meget velkomne.

Hjørring Kommunes Arkitekturpris er tilrettelagt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

Retningslinjer for Hjørring Kommunes Arkitekturpris

Hjørring Kommunes Arkitekturpris - Retningslinjer for præmiering af god arkitektur i Hjørring Kommune

Pkt. 1 Formål

Formålet med Hjørring Kommunes Arkitekturpris er at sætte fokus på værdien af arkitektonisk kvalitet i det fysiske miljø i byer og landskab.

Arkitekturprisen skal inspirere og fremme interessen hos borgere og bygherrer for god arkitektur og derigennem medvirke til, at der skabes gode miljøer og en smuk og oplevelsesrig kommune.

Byrådet ønsker med arkitekturprisen at fremhæve og præmiere eksempler på byggeri, anlæg og design, som er en æstetisk oplevelse og noget, der skaber kvalitet i omgivelserne i såvel byerne som i det åbne land.

Pkt. 2 Hvad kan præmieres

Byrådet præmierer hvert år nybyggeri, anlæg eller design i høj arkitektonisk kvalitet, som er udført med stor indlevelse i funktionen, stedet og omgivelserne samt demonstrerer stor materialebevidsthed og høj arkitektonisk kvalitet i anvendelse af ny teknologi, fx klima- og energitiltag. Emnerne/projekterne skal være taget i brug/afsluttet året før præmieringen.

I 2013, hvor kommunen præmierer første gang, sker det undtagelsesvis for flere år, hvor emnerne skal være taget i brug/afsluttet i perioden 2007-2012.

Følgende kan præmieres:

 • Nyt byggeri til alle typer anvendelser som parcelhuse, etageboliger, erhvervsbyggeri, byggeri til offentlige formål, tekniske anlæg, landbrugsbyggeri m.v.
 • Om- og tilbygninger af eksisterende byggeri
 • Eksisterende byggeri som transformeres til ny funktion og karakter
 • Anlæg som byrum, pladser, parker og grønne anlæg, gårdrum, bebyggelsesplaner,
 • Byrumsinventar, skiltning, belysning m.v.

 Der kan uddeles én eller flere præmier.

Ved præmieringen lægges vægt på: 

 • At byggeriet, anlægget eller designet fremstår som en smuk bygning, et smukt anlæg eller et smukt design i høj arkitektonisk kvalitet,
 • at det demonstrerer indlevelse i stedets helhed og giver et positivt bidrag til bygningen, byen, kvarteret, byrummet, gaden, landsbyen eller det omgivende landskab,
 • at det skaber gode og trygge rammer for det sociale liv herunder tilgængelighed for alle, og
 • at det bidrager til arkitektonisk nytænkning og fremstår i et nutidigt og moderne formsprog.

Emner kan præmieres, hvis de opfylder flere af kriterierne. Hvis der et år ikke findes nogen byggerier, anlæg m.v., som præmieringskomitéen vurderer at kunne præmiere, uddeles Hjørring Kommunes Arkitekturpris ikke dette år.

Pkt. 3 Præmier

Arkitekturprisen består af en plakette til bygherren/ejeren til montering på det præmierede emne og et diplom til arkitekten og/eller til landskabsarkitekten eller rådgiveren.

Byrådet kan også beslutte at uddele et diplom til bygherrren/ejeren og et diplom til arkitekten og/eller til landskabsarkitekten eller rådgiveren.

Hvis kommunen er ejer af bygningen består præmien af plakette til montering på emnet, et diplom til arkitekten og/eller til landskabsarkitekten eller rådgiveren.

Plaketten til montering udføres i et enkelt design med årstal og tekst, hvoraf det fremgår, at bygningen eller anlægget mv. er præmieret af Hjørring Kommune.

På diplomet afbildes det præmierede emne med et foto og arkitektens og/eller landskabsarkitektens eller rådgiverens navn og evt. motivering for præmieringen.

Byrådet kan kræve plaketten leveret tilbage, hvis bygningen eller anlægget ikke holdes i god stand, eller hvis ejeren foretager ændringer, der ikke er i overensstemmelse med grundlaget for
præmieringen.

Pkt. 4 Bedømmelse

Bedømmelsen foretages af Hjørring Kommunes Præmieringskomité, der har følgende medlemmer:

 • Borgmester Arne Boelt (formand for præmieringskomitéen)
 • 2. viceborgmester henrik Jørgensen
 • Byrådsmedlem Laila Zielke
 • Direktør for Vendsyssel Kunstmuseum Sine Kildeberg
 • Formand for Foreningen for By- og landskabskultur Søren Thirup
 • Arkitekt m.a.a. Harry Christopher Riekehr
 • Chefkonsulent Helle Lassen
 • Teknisk direktør Andreas Duus

Afgørelser i præmieringskomitéen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Komitémedlemmer fra
administrationen har stemmeret.

Pkt. 5 Uddeling af Hjørring Kommunes Arkitekturpris

Prisuddelingen sker hvert år i forbindelse med Arkitekturens Dag den 1. oktober.

Der nedsættes en ”præmieringsgruppe” internt i administrationen. En repræsentant fra gruppen udpeges til sekretær for Præmieringskomitéen.

Præmieringsgruppen kan evt. indkalde forslag til emner til præmiering fra offentligheden, byens borgere og erhvervsliv m.fl. Gruppen udarbejder liste med egne forslag til præmiering, suppleret med evt. indkomne forslag.

Præmieringsgruppen udvælger de emner fra listen, som anses for værdige til at komme i betragtning ved Præmieringskomitéens bedømmelse.

Præmieringskomitéens medlemmer kan selv bringe andre emner i forslag, og disse vil indgå i en samlet liste med forslag til præmiering.

Den samlede liste inklusiv foto og en kort beskrivelse af de enkelte projekter/emner udsendes til Præmieringskomitéen før den mødes til bedømmelse én gang om året.

Hjørring Kommunes Præmieringskomité mødes og besigtiger de foreslåede emner til præmiering. Komitéen foretager, efter en besigtigelse, den endelige bedømmelse af de udvalgte emner. Komitéens begrundelse for præmiering af de udvalgte projekter/emner sammenfattes af repræsentanterne fra Akademisk Arkitektforening i en kort faglig vurdering.

Byrådet, ved borgmesteren eller anden politiker, forestår overrækkelse af Hjørring Kommunes Arkitekturpris ved et arrangement i forbindelse med Arkitekturens Dag, hvor ejere, arkitekter, forslagsstillerne, borgere og presse inviteres m.fl.

Præmieringen offentliggøres ved pressemeddelelse, på kommunens hjemmeside, udstilling og lignende.

Pkt. 6

Hjørring Kommunes Arkitekturpris formidles i øvrigt via kommunens hjemmeside, hvor bl.a. formål og retningslinjer for præmieringen samt oversigt over tidligere præmierede byggerier, anlæg m.m. vil være tilgængelig og til inspiration for interesserede borgere, bygherrer og rådgivere.

Pkt. 7 Ikrafttræden

Etableringen af Hjørring Kommunes Arkitekturpris træder i kraft i forbindelse med Byrådets vedtagelse.

Vedtaget af Byrådet den 28. august 2013

Arkitekturprisens præmieringskomité

Komiteen består af

 • Borgmester Arne Boelt
 • 2. viceborgmester henrik Jørgensen
 • Byrådsmedlem Laila Zielke
 • Direktør for Vendsyssel Kunstmuseum Sine Kildeberg
 • Formand for Foreningen for By- og landskabskultur Søren Thirup
 • Arkitekt m.a.a. Harry Christopher Riekehr
 • Chefkonsulent Helle Lassen
 • Teknisk direktør Andreas Duus
Tidligere vindere af Arkitekturprisen

Her kan du læse mere om bygninger, der har modtaget Hjørring Kommunes Arkitekturpris de seneste år.

Klik på årstal for mere info

2016

2015

2014

2013