Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2019

Ved præmieringseventen i byrådssalen tirsdag den 1. oktober afslørede borgmester Arne Boelt, at Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2019 går til Renoveringen af Villerup Hovedgaard, Sønderlev.

Klitpladsen i Løkken og nyt sommerhus, Klitrenden i Lønstrup og modtager Hædrende omtale for god arkitektur.

Medlem af præmieringskomitéen, arkitekt Anne Dorte Vestergaard, præsenterede alle 9 kandidater til Arkitekturprisen 2019 og fremhævede deres særlige kvaliteter og uddybede de faglige begrundelser for præmieringerne.

Renoveringen af Villerup Hovedgaard

Arkitekt: E+N Arkitektur

Bygherre: Vibe Gro Falk og Johannes Falk

Med stor æstetisk sans er den historiske Villerup Hovedgaard på smukkeste vis transformeret til hovedsæde for en moderne, bæredygtig virksomhed, der dyrker og forarbejder pil.

Restaureringen er gennemført med et overbevisende og vellykket arkitektonisk greb. Stedets historie tilføres nye oplevelsesrige lag, som giver anlægget sin egen særlige identitet, hvor pil indgår som et stærkt og visuelt virkemiddel i facadebearbejdning og materialevalg.

Den nænsomme restaurering respekterer tidens spor og den oprindelige bygningskultur og formidler konstruktionernes smukke og funktionelle enkelthed.

Villerup Hovedgaard er et helt igennem særegent og smukt eksempel på restaureringsarbejde, med vellykkede tilføjelser af nyt til gammelt.

Se planche om bygningerne

Se plancher om renoveringen

Derudover har Hjørring Kommunes Præmieringskomité enstemmigt valgt at tildele følgende 2 projekter Hædrende omtale for god arkitektur:

 

Nyt sommerhus, Lønstrup

Arkitekter: Sofie Maj Andersen, Arkitekt Cand. Polyt. Arch og Jørgen Ussing, Arkitekt MAA MDD

Bygherre: Gitte Adamsen og Lasse Jensen

Et lille, gennemdesignet sommerhus, der med sine proportioner og materialer

ydmygt tilpasser sig områdets historiske udstykning og den unikke beliggenhed på kanten af havet.

Sommerhuset demonstrerer, at selv med meget få kvadratmeter til rådighed, kan der med omtanke og dygtighed skabes kvalitet og arkitektonisk oplevelse.

Sommerhuset er til stor inspiration for fremtidige bygningsomdannelser i det følsomme og bevaringsværdige sommerhusmiljø.

 

Klitpladsen, Løkken

 

Arkitekter: Skaarup Landskab, landskabsarkitekter maa mdl

Bygherre: Hjørring Kommune i samarbejde med borgere og foreninger i Løkken

En velproportioneret og vellykket omdannelse, der skaber et nyt mødested for mennesker og forbindelser, og som på fin vis forener byens liv med havet og strandens mange indtryk.

Pladsens arkitektur og multifunktionelle anvendelse demonstrerer indlevelse i stedet, inviterer til ophold og aktiviteter, og spiller godt sammen med byens puls og sæsonernes skiften.

Med klitmotivet, rå detaljer og velvalgte materialer får  pladsen sin særlige karakter og en fin visuel sammenhæng med Løkken Læmole og Torvet, der tilsammen danner en ny fortælling og sammenbindende signatur for Løkken.

 

I forbindelse med arrangementet overrakte repræsentanter for Præmieringskomitéen en bronceplakette med kort begrundelse for præmieringen til bygherrerne til opsætning på de præmierede byggerier. Arkitekterne og bygherrerne modtager et diplom med begrundelse for præmiering eller hædrende omtale.

Hvad er Hjørring Kommunes Arkitekturpris?

Arkitekturprisen skal sætte fokus på værdien af arkitektonisk kvalitet i det fysiske miljø i byer og landskab.

Byrådet ønsker med prisen at inspirere og fremme interessen hos borgere og bygherrer for god arkitektur og der igennem medvirke til, at der skabes gode miljøer, livskvalitet og en smuk og oplevelsesrig kommune.

Byrådet præmierer hvert andet år nybyggeri, anlæg eller design i høj arkitektonisk kvalitet, som er udført med stor indlevelse i funktionen, stedet og omgivelserne og demonstrerer en særlig materialebevidsthed og høj arkitektonisk kvalitet.

I 2013 uddeltes Arkitekturprisen første gang, hvor fire byggerier, som alle var afsluttet i perioden 2007- 2012, blev præmieret.

Hjørring Kommunes Præmieringskomité træffer beslutning om, hvilke byggerier m.v., der kan præmieres.

Det fremgår af retningslinjer for Hjørring Kommunes Arkitekturpris, hvad der kan præmieres og hvad der lægges vægt på ved præmieringen. Det fremgår også, at såfremt der et år ikke findes byggerier, anlæg m.v., som præmieringskomitéen vurderer at kunne præmiere, uddeles prisen ikke dette år.

Prisuddelingen sker ved et arrangement på Rådhuset den 1. oktober i forbindelse med Arkitekturens Dag den 1. oktober, og alle interesserede er meget velkomne.

Hjørring Kommunes Arkitekturpris er tilrettelagt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

Retningslinjer

Gældende retningslinjer for præmiering af god arkitektur i Hjørring Kommune

Pkt. 1 Formål

Formålet med Hjørring Kommunes Arkitekturpris er at sætte fokus på værdien af arkitektonisk kvalitet i det fysiske miljø i byer og landskab.

Arkitekturprisen skal inspirere og fremme interessen hos borgere og bygherrer for god arkitektur og der igennem medvirke til, at der skabes gode miljøer og en smuk og oplevelsesrig kommune.

Byrådet ønsker med arkitekturprisen at fremhæve og præmiere eksempler på byggeri, anlæg og design, som er en æstetisk oplevelse og noget, der skaber kvalitet i omgivelserne i såvel byerne som i det åbne land.

Pkt. 2 Hvad kan præmieres

Byrådet præmierer nybyggeri, anlæg eller design i høj arkitektonisk kvalitet, som er udført med stor indlevelse i funktionen, stedet og omgivelserne samt demonstrerer stor materialebevidsthed og høj arkitektonisk kvalitet i anvendelse af ny teknologi, fx klima- og energitiltag. Emnerne/projekterne skal være taget i brug/afsluttet indenfor de to forudgående år før præmieringen.

Følgende kan præmieres:

 • Nyt byggeri til alle typer anvendelser som parcelhuse, etageboliger, erhvervsbyggeri, byggeri til offentlige formål, tekniske anlæg, landbrugsbyggeri m.v.
 • Om- og tilbygninger af eksisterende byggeri
 • Eksisterende byggeri som transformeres til ny funktion og karakter
 • Anlæg som byrum, pladser, parker og grønne anlæg, gårdrum, bebyggelsesplaner
 • Byrumsinventar, skiltning, belysning m.v.

Der kan uddeles én eller flere præmier.

Ved præmieringen lægges vægt på: 

 • At byggeriet, anlægget eller designet fremstår som en smuk bygning, et smukt anlæg eller et smukt design i høj arkitektonisk kvalitet,
 • at det demonstrerer indlevelse i stedets helhed og giver et positivt bidrag til bygningen, byen, kvarteret, byrummet, gaden, landsbyen eller det omgivende landskab,
 • at det skaber gode og trygge rammer for det sociale liv herunder tilgængelighed for alle, og
 • at det bidrager til arkitektonisk nytænkning og fremstår i et nutidigt og moderne formsprog.

Emner kan præmieres, hvis de opfylder flere af kriterierne. Hvis der et år ikke findes nogen byggerier, anlæg m.v., som præmieringskomitéen vurderer at kunne præmiere, uddeles Hjørring Kommunes Arkitekturpris ikke dette år.

Præmieringskomitéen kan beslutte at uddele ”hædrende omtale for god arkitektur” til byggeri, anlæg m.v., som ikke kan præmieres med Arkitekturprisen, men vurderes at rumme så høj arkitektonisk kvalitet, at det kan være eksempel til inspiration for borgere og bygherrer.

Pkt. 3 Præmier

Arkitekturprisen består af en plakette til bygherren/ejeren til montering på det præmierede emne og et diplom til arkitekten og/eller til landskabsarkitekten eller rådgiveren.

Byrådet kan også beslutte at uddele et diplom til bygherrren/ejeren og et diplom til arkitekten og/eller til landskabsarkitekten eller rådgiveren.

Hvis kommunen er ejer af bygningen består præmien af plakette til montering på emnet, et diplom til arkitekten og/eller til landskabsarkitekten eller rådgiveren.

Plaketten til montering udføres i et enkelt design med årstal og tekst, hvoraf det fremgår, at bygningen eller anlægget mv. er præmieret af Hjørring Kommune.

På diplomet fremgår motivering for præmieringen og arkitektens og/eller landskabsarkitektens eller rådgiverens navn samt bygherrens navn.

Byrådet kan kræve plaketten leveret tilbage, hvis bygningen eller anlægget ikke holdes i god stand, eller hvis ejeren foretager ændringer, der ikke er i overensstemmelse med grundlaget for præmieringen.

”Hædrende omtale” består af diplom med motivering og arkitektens og/eller landskabsarkitektens eller rådgiverens navn samt bygherrens navn.

Pkt. 4 Bedømmelse

Bedømmelsen foretages af Hjørring Kommunes Præmieringskomité, der har følgende medlemmer:

 • Borgmester Arne Boelt (formand for præmieringskomitéen)
 • 2. viceborgmester Henrik Jørgensen
 • Byrådsmedlem Laila Zielke
 • Direktør for Vendsyssel Kunstmuseum Sine Kildeberg
 • Formand for Foreningen for By- og landskabskultur Søren Thirup
 • Arkitekt m.a.a. Harry Christopher Riekehr
 • Konstitueret direktør for Teknik og Miljø Bettina Hedeby Madsen
 • Landskabsarkitekt Anne Dorthe Vestergaard

Afgørelser i præmieringskomitéen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Komitémedlemmer fra
administrationen har stemmeret.

Pkt. 5 Uddeling af Hjørring Kommunes Arkitekturpris

Prisuddelingen sker hvert andet år, så vidt muligt, i forbindelse med Arkitekturens Dag.

Der nedsættes en ”præmieringsgruppe” internt i administrationen. En repræsentant fra gruppen udpeges til sekretær for Præmieringskomitéen.

Præmieringsgruppen kan evt. indkalde forslag til emner til præmiering fra offentligheden, byens borgere og erhvervsliv m.fl. Gruppen udarbejder liste med egne forslag til præmiering, suppleret med evt. indkomne forslag.

Præmieringsgruppen udvælger de emner fra listen, som anses for værdige til at komme i betragtning ved Præmieringskomitéens bedømmelse.

Præmieringskomitéens medlemmer kan selv bringe andre emner i forslag, og disse vil indgå i en samlet liste med forslag til præmiering.

Den samlede liste inklusiv foto og en kort beskrivelse af de enkelte projekter/emner udsendes til Præmieringskomitéen før den mødes til bedømmelse én gang om året.

Hjørring Kommunes Præmieringskomité mødes og besigtiger de foreslåede emner til præmiering. Komitéen foretager, efter en besigtigelse, den endelige bedømmelse af de udvalgte emner. Komitéens begrundelse for præmiering af de udvalgte projekter/emner sammenfattes af repræsentanterne fra Akademisk Arkitektforening i en kort faglig vurdering.

Byrådet, ved borgmesteren eller anden politiker, forestår overrækkelse af Hjørring Kommunes Arkitekturpris ved et arrangement i forbindelse med Arkitekturens Dag, hvor ejere, arkitekter, forslagsstillerne, borgere og presse inviteres m.fl.

Præmieringen offentliggøres ved pressemeddelelse, på kommunens hjemmeside, udstilling og lignende.

Pkt. 6

Hjørring Kommunes Arkitekturpris formidles i øvrigt via kommunens hjemmeside, hvor bl.a. formål og retningslinjer for præmieringen samt oversigt over tidligere præmierede byggerier, anlæg m.m. vil være tilgængelig og til inspiration for interesserede borgere, bygherrer og rådgivere.

Pkt. 7 Ikrafttræden

Ændringerne i retningslinjer for Hjørring Kommunes Arkitekturpris træder i kraft den 21. marts 2018.

Vedtaget af Byrådet den 21. marts 2018

Arkitekturprisens præmieringskomité

Komiteen består af

 • Borgmester Arne Boelt
 • 2. viceborgmester Henrik Jørgensen
 • Byrådsmedlem Laila Zielke
 • Direktør for Vendsyssel Kunstmuseum Sine Kildeberg
 • Formand for Foreningen for By- og landskabskultur Søren Thirup
 • Arkitekt m.a.a. Harry Christopher Riekehr
 • Konstitueret direktør for Teknik og Miljø Bettina Hedeby Madsen
 • Landskabsarkitekt Anne Dorthe Vestergaard
Tidligere vindere af Arkitekturprisen

Her kan du læse mere om bygninger, der har modtaget Hjørring Kommunes Arkitekturpris de seneste år.

Klik på årstal for mere info

2017

2016

2015

2014

2013