Undtagelser

Planloven indeholder en række undtagelser fra kravet om tilladelse. F.eks. kræver det ikke tilladelse at opføre bygninger til brug for landbrugsdriften, hvis de ligger tæt ved de eksisterende bygninger. Loven giver også mulighed for at indrette en bolig eller visse typer af virksomheder i tomme landbrugsbygninger uden tilladelse.

Byggeri undtaget fra krav om landzonetilladelse er:

  • Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for en ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet. Dog kræves der tilladelse til beliggenhed og udformning, hvis byggeriet opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.
  • Byggeri, bestemt i en fredning eller udtrykkeligt tilladt i en lokalplan.
  • Byggeri, der efter småhusreglementet er fritaget for byggetilladelse, og som ikke medfører oprettelse af en ny bolig.
  • Byggeri, der efter bygningsreglementet er fritaget for byggetilladelse, og som etableres til brug for offentlige trafik- og forsyningsanslæg m.m.
  • Til- og ombygning af helårshus, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 250 m2.