Udskiftning eller genopførelse af bolig

Ønsker du at udskifte din bolig med en ny bolig på samme placering, kan du normalt få en landzonetilladelse til dette.

Ønsker du at udskifte din bolig med en ny bolig på samme placering, kan du normalt få en landzonetilladelse til dette.

Vær dog opmærksom på, at kommunen altid foretager en konkret vurdering, og at der kan være væsentlige hensyn som taler imod. I den konkrete vurdering af hvorvidt kommunen kan meddele tilladelse ser vi på om boligen: 

  • fremstår som ruin,
  • har været forladt i længere tid,
  • ligger uhensigtsmæssigt som bolig,
  • er byggeteknisk i dårlig stand,
  • under alle omstændigheder vil have en begrænset levetid, eller
  • ikke er lovligt opført.

I nogle tilfælde gives der landzonetilladelse til at opføres boligen på en ny placering maks. 20 meter fra den eksisterende bolig. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor man ønsker at flytte boligen væk fra en trafikeret vej.  

I landzonetilladelsen kan der stilles vilkår om bebyggelsens udformning og udseende.

Definition
Udskiftning
Nedrivning af eksisterende bolig og genopførelse samme sted eller i en afstand af ca. 20 m fra den oprindelige placering. Renovering af en bolig hører ikke ind under begrebet ”udskiftning”, med mindre der efter kommunens vurdering ikke er værdier af betydning i den eksisterende bebyggelse. 

Genopførelse
Udnyttelse af et grundareal, hvorpå der inden for en periode på 3 år har ligget en bolig.