Udskiftning af bolig

Ønsker du at udskifte din bolig med en ny bolig på samme placering, kan du normalt få en landzonetilladelse til dette.

Vær dog opmærksom på, at kommunen altid foretager en konkret vurdering, og at der kan være væsentlige hensyn som taler imod. I den konkrete vurdering af hvorvidt kommunen kan meddele tilladelse ser vi på om boligen: 

  •    fremstår som ruin,
  •    har været forladt i længere tid,
  •    ikke er lovligt opført. 

 

En ny bolig skal som udgangspunkt opføres med cirka samme placering (indenfor 20 meter) som den tidligere bolig. I særlige tilfælde kan der opnås tilladelse til at opføre den nye bolig med en placering, der ligger længere væk end 20 meter fra den tidligere bolig. Det kan eksempelvis være, hvis den tidligere bolig ligger uhensigtsmæssigt - f.eks. tæt på en trafikeret vej.    

Der meddeles som udgangspunkt tilladelse til opførelse af boliger med et areal på op til 500 m²

I landzonetilladelsen kan der stilles vilkår om bebyggelsens udformning og udseende.