Opdeling af en ejendom i flere boliger

Det kræver landzonetilladelse at opdele en ejendom i flere selvstændige boliger.

Kommunen giver normalt landzonetilladelse til at opdele større overflødiggjorte stuehuse i flere selvstændige boliger.

Kommunen giver normalt ikke landzonetilladelse til at etablere flere selvstændige boliger i overfløddiggjorte driftsbygninger i det åbne land.

Begrænsningen i muligheden for at opdele ejendomme i flere selvstændige boliger har som hovedformål, at hindre byspredning i det åbne land. I landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen, er praksis mere lempelig.

Medhjælper- og generationsskiftebolig:

Som udgangspunkt meddeles der administrativt afslag til opførelse
af en medhjælper- og generationsskiftebolig til driften af en landbrugsejendom på under 30 ha og en skovbrugsejendom på under 100 ha.

Der er som hovedregel ikke behov for mere end én bolig på mindre landbrugs- og skovbrugsejendomme.