Husstandsvindmøller

 

En husstandsmølle er en mindre, enkeltstående mølle med en totalhøjde på op til 25 meter til vingespids, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land – typisk i landzone.

Det er en konkret vurdering fra sag til sag, om der kan meddeles tilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle. Det er eksempelvis områder, der i følge kommuneplanen skal søges friholdt for master, møller og lignende. Hensynet til naboer har også betydning for afgørelsen.   

Før der kan meddeles landzonetilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle, skal møllen være type-godkendt under Erhvervsstyrelsens godkendelsesordning, og det skal dokumenteres, at møllen overholder de støjgrænser, der fremgår af Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller (nr 1284 af 15/12 2011). 

Det er altid et krav, at en husstandsvindmølle opstilles i tilknytning til ejendommens bygninger (indenfor 20 meter). Hvis bygningerne på en ejendom ligger spredt, er det som udgangspunkt boligen møllen skal opstilles i tilknytning til.  

 

Store vindmøller 

Opstilling af store vindmøller (totalhøjde over 25 meter til vingespids) kan kun ske i specifikt udpegede vindmølleområder. Vindmølleområder udpeges i kommuneplanen, og der skal efterfølgende udarbejdes en lokalplan og laves en miljøvurdering.