Byggeri i landzone

Landzone er de områder der ikke ligger i byzone eller i sommerhusområde. Se om du bor i landzone her.

Bor du i landzone og vil bygge, skal du, ud over en byggetilladelse, også have en landzonetilladelse (visse småbygninger er dog undtaget).

Du skal også have en landzonetilladelse hvis du vil opstille tekniske anlæg, udstykke ejendommen eller benytte en eller flere bygninger til noget andet, f. eks. etablere en virksomhed. 

Landbrugsbygninger

Driver du landbrug er der andre regler for hvornår du skal have en landzonetilladelse. Er bygningen erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrug, og opføres bygningen i tilknytning til de andre bygninger på ejendommen, er bygningen undtaget krav om landzonetilladelse.

Sådan søger du

Søger du om byggetilladelse, behøver du ikke udfylde skemaet for ansøgning om landzonetilladelse. Vi benytter i stedet dit ansøgningsskema om byggetilladelse.

Det er vigtigt, at ansøgningen indeholder situationsplan, facade- og snittegninger og andet relevant information.

Send din ansøgning via bygogmiljoe.dk eller med e-mail til tmplan@hjoerring.dk

Udskiftning eller genopførelse af bolig

Ønsker du at udskifte din bolig med en ny bolig på samme placering, kan du normalt få en landzonetilladelse til dette.

Ønsker du at udskifte din bolig med en ny bolig på samme placering, kan du normalt få en landzonetilladelse til dette.

Vær dog opmærksom på, at kommunen altid foretager en konkret vurdering, og at der kan være væsentlige hensyn som taler imod. I den konkrete vurdering af hvorvidt kommunen kan meddele tilladelse ser vi på om boligen: 

 • fremstår som ruin,
 • har været forladt i længere tid,
 • ligger uhensigtsmæssigt som bolig,
 • er byggeteknisk i dårlig stand,
 • under alle omstændigheder vil have en begrænset levetid, eller
 • ikke er lovligt opført.

I nogle tilfælde gives der landzonetilladelse til at opføres boligen på en ny placering maks. 20 meter fra den eksisterende bolig. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor man ønsker at flytte boligen væk fra en trafikeret vej.  

I landzonetilladelsen kan der stilles vilkår om bebyggelsens udformning og udseende.

Definition
Udskiftning
Nedrivning af eksisterende bolig og genopførelse samme sted eller i en afstand af ca. 20 m fra den oprindelige placering. Renovering af en bolig hører ikke ind under begrebet ”udskiftning”, med mindre der efter kommunens vurdering ikke er værdier af betydning i den eksisterende bebyggelse. 

Genopførelse
Udnyttelse af et grundareal, hvorpå der inden for en periode på 3 år har ligget en bolig.

Til- og ombygning af bolig

Til- og ombygning af beboelsesbygning på indtil 250 m² kræver ikke landzonetilladelse.

Kommunen giver normalt landzonetilladelse til udvidelse af din bolig op til 350 m2

Søger du om tilladelse til udvidelse af boligen over 350 m2, vil der blive foretaget en konkret individuel vurdering.  

Hvis udvidelse af en ejendoms bolig ikke opfylder Planlovens kriterier om indretning eller opførelse af en ekstra bolig, stilles betingelse om, at boligen ikke må opdeles i flere boliger. Betingelser tinglyses på ejendommen i relevante situationer, ligesom der tilføjes et notat på BBR om vilkårene i landzonetilladelsen. 

Garager, carporte, udhuse, mindre bygninger

Vil du opføre udhusbebyggelse under 50 m2 og i tilknytning til din bolig (maks. ca. 20 meter fra boligen) kræver det ikke landzonetilladelse.

Der meddeles normalt landzonetilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på op til 100 m² i tilknytning til en bolig.

Der foretages en konkret vurdering ved ansøgninger om at opføre udhusbebyggelse mellem 100 – 150 m². Vurderingen kan bl.a. hvile på de landskabelige hensyn, eller på forholdet mellem ejendommens eksisterende bebyggelse og det ansøgte udhusbyggeri. 

Der meddeles normalt afslag til opførelse af udhusbebyggelse over 150 m² for at undgå, at der senere indrettes erhverv i bygningen.

Der meddeles dog normalt tilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på over 150 m² under forudsætning af nedrivning af en eksisterende udhusbebyggelse med en tilsvarende størrelse. 

Der meddeles normalt tilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på indtil 200 m² ved opførelse af udhusbyggeri til hestestald (ikke erhvervsmæssigt dyre-hold), dog efter konkret vurdering af beliggenhed i forhold til naboer, eksisterende udhuse og ejendommens grundareal. 

Tilladelse til at opføre udhusbyggeri meddeles normalt på betingelse af:

 • at bygningen opføres inden for en afstand af maksimalt 20 m fra ejendommens bebyggelse.
 • at bygningen ikke må anvendes til erhverv eller erhvervsmæssigt dyrehold
Opdeling af en ejendom i flere boliger

Det kræver landzonetilladelse at opdele en ejendom i flere selvstændige boliger.

Kommunen giver normalt landzonetilladelse til at opdele større overflødiggjorte stuehuse i flere selvstændige boliger.

Kommunen giver normalt ikke landzonetilladelse til at etablere flere selvstændige boliger i overfløddiggjorte driftsbygninger i det åbne land.

Begrænsningen i muligheden for at opdele ejendomme i flere selvstændige boliger har som hovedformål, at hindre byspredning i det åbne land. I landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen, er praksis mere lempelig.

Medhjælper- og generationsskiftebolig:

Som udgangspunkt meddeles der administrativt afslag til opførelse
af en medhjælper- og generationsskiftebolig til driften af en landbrugsejendom på under 30 ha og en skovbrugsejendom på under 100 ha.

Der er som hovedregel ikke behov for mere end én bolig på mindre landbrugs- og skovbrugsejendomme. 

Hestestald

Der meddeles normalt tilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på indtil 200 m² ved opførelse af udhusbyggeri til hestestald (ikke erhvervsmæssigt dyre-hold), dog efter konkret vurdering af beliggenhed i forhold til naboer, eksisterende udhuse og ejendommens grundareal.

Tilladelse til at opføre udhusbyggeri meddeles normalt på betingelse af: 

 • at bygningen opføres inden for en afstand af maksimalt 20 m fra ejendommens bebyggelse
 • at bygningen ikke må anvendes til erhvervsmæssigt dyrehold 
Husstandsmøller

Der findes forskellige typer af vindmøller. Vindmøller inddeles i tre typer: mikro-møller og mini-møller, husstandsvindmøller og store vindmøller. Der er forskellig krav til de enkelte typer.

Mikro-møller og mini-møller 

Små-møller er enkeltplacerede møller med et rotorareal på enten op til 1 m² rotorareal (”mikro-møller”) eller med et rotorareal på mellem 1-5 m² (”mini-møller”). 

Påkrævede tilladelser før opstilling:

 • Skal være type-godkendte under Energistyrelsens godkendelsesordning (kun mini-møller)
 • Skal anmeldes i henhold til bygningsreglementet
 • Skal anmeldes i henhold til bekendtgørelse om støj fra vindmøller
 • Landzonetilladelse, hvis opstilling sker i landzone.

Husstandsvindmøller 

En husstandsmølle er en mindre, enkeltstående mølle med en totalhøjde på op til 25 meter, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land – typisk i landzone. 

Påkrævede tilladelser før opstilling:

 Skal være type-godkendte under Energistyrelsens godkendelsesordning 

 • Skal anmeldes i henhold til bygningsreglementet 
 • Skal anmeldes i henhold til bekendtgørelse om støj fra vindmøller 
 • Landzonetilladelse, hvis opstilling sker i landzone
 • Skal anmeldes efter VVM-bekendtgørelsen

Vejledning - hvis du vil ansøge om at opstille en husstandsvindmølle

Store vindmøller 

Opstilling af store vindmøller (totalhøjde op til 150 meter målt til vingespids) kan kun ske i specifikt udpegede vindmølleområder, som skal opfylde en lang række krav – herunder afstand til naboer. Vindmølleområder udpeges i kommuneplanen, og der skal efterfølgende udarbejdes en lokalplan og laves en miljøvurdering. 

Læs mere om vindmølleplanlægning i Kommuneplan 2009-2021.

Solcelleanlæg

Anlæg placeret på taget Solcelleanlæg med produktion til eget forbrug, der placeres på en eksisterende tagflade uden at være vinklet fra tagfladen, kræver ikke landzonetilladelse. Solcelleanlæg med henblik på salg af el fra produktionen, kræver dog landzonetilladelse.

Solcelleanlæg, der placeres på stativ eller vinklingsbeslag på en eksisterende tagflade og således vinklet fra tagfladen, kræver en landzonetilladelse.

Anlæg placeret på terræn

Anlæg der placeres på terræn eller på en ny konstruktion til formålet kræver en landzonetilladelse. 

Der gives normalt tilladelse til opstilling af solcelleanlæg, som er placeret inden for bebyggelsesarealerne på ejendommen (tommelfingerregel: Inden for 20 meter fra eksisterende hovedbebyggelse).

Anlægget må ikke fremstå skæmmende og reflekterende i landskabet – hvilket kræver særlig påpasselig vurdering, hvor der er flere naboer og brugere af veje og stier, der har udsigt til anlægget.
Der kræves efter konkret vurdering afskærmende foranstaltninger, hvor det vurderes nødvendigt.

Ændret anvendelse (fx til erhverv)

Det kræver landzonetilladelse at ændre brug og anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer, f.eks ved etablering af en virksomhed.

Ændret anvendelse fra fritidshus til helårsbolig 

Der meddeles normalt landzonetilladelse til helårsstatus, hvis bygningen oprindeligt er opført som helårshus, og hvis bygningen er i god stand samt repræsenterer en værdi. Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til helårsstatus for fritidshuse i landzone, der er opført som fritidshuse.

Særregler for overflødiggjorte landbrugsbygninger

En overflødiggjort landbrugsbygning, som er mere end 5 år gammel, kan dog tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butik, eller bolig uden landzonetilladelse. Det er en betingelse, at der ikke om- og tilbygges i væsentligt omfang. Du skal anmelde ændringen til kommunen samt undersøge om der er behov for byggetilladelse.

Udstykning af ejendommen

Udstykning i landzone kræver som hovedregel landzonetilladelse. Udstykning skal være begrundet i forhold til landbrug, skovbrug og fiskeri,og udstykning kan derfor som udgangspunkt ikke tillades, medmindre det er foreneligt med (eller af helt underordnet betydning i forhold til) ovennævnte overordnede hensyn.

Udstykning undtaget fra krav om landzonetilladelse er: 

• Udstykning efter landbrugsloven til samdrift med bestående landbrugs¬ejendom. 
• Udstykning efter landbrugsloven af en skovejendom. 
• Udstykning, bestemt i en fredning eller udtrykkeligt tilladt i en lokalplan. 
• Udstykning af mindre tekniske anlæg. 

Udstykningssager er ofte begrundet i ønsker om byggeri eller ændret anvendelse af en eksisterende bygning eller af et ubebygget areal. Der skal derfor også tages stilling til disse ønsker under sagsbehandlingen. Såfremt der ikke kan opnås tilladelse til det ansøgte byggeri eller den ændrede anvendelse, meddeles sædvanligvis afslag til udstykningen. 

Ansøgninger om udstykning af en eksisterende bolig, der er eneste bolig på den pågældende ejendom (eksempelvis fra en ejendom med en virksomhed), imødekommes normalt ikke, idet udstykning af en eksisterende bolig skal sidestilles med opførelse af en ny, særskilt bolig i det åbne land. 

Der meddeles normalt landzonetilladelse til udstykning, hvor der er flere lovlige boliger (helårs- eller fritidsboliger) på én ejendom, medmindre tilladelsen til opførelse af boligerne blev givet på betingelse af, at de ikke senere kunne udstykkes. Tilladelse gives ikke, hvis væsentlige hensyn taler imod. 

Udstykning af en bolig der er opført efter Planlovens § 36, stk. 1. nr. 12 (aftægts- eller medhjælperbolig) kan kun tillades i ganske særlige tilfælde. Et ganske særligt tilfælde kan være, når der er tale om meget tungtvejende sociale hensyn. 

Udstykning, hvorved der alene opstår nye, selvstændige ejendomme, uden at der opføres ny bebyggelse eller sker ændret anvendelse, tillades almindeligvis ikke, hvis der herved opstår en ejendom uden tilknytning til landbrug, skovbrug eller andre jordbrugstilknyttede erhverv.

Undtagelser

Planloven indeholder en række undtagelser fra kravet om tilladelse. F.eks. kræver det ikke tilladelse at opføre bygninger til brug for landbrugsdriften, hvis de ligger tæt ved de eksisterende bygninger. Loven giver også mulighed for at indrette en bolig eller visse typer af virksomheder i tomme landbrugsbygninger uden tilladelse.

Byggeri undtaget fra krav om landzonetilladelse er:

 • Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for en ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet. Dog kræves der tilladelse til beliggenhed og udformning, hvis byggeriet opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.
 • Byggeri, bestemt i en fredning eller udtrykkeligt tilladt i en lokalplan.
 • Byggeri, der efter småhusreglementet er fritaget for byggetilladelse, og som ikke medfører oprettelse af en ny bolig.
 • Byggeri, der efter bygningsreglementet er fritaget for byggetilladelse, og som etableres til brug for offentlige trafik- og forsyningsanslæg m.m.
 • Til- og ombygning af helårshus, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 250 m2.
Planloven og landzoneadministration

- Hele Danmark er – jf. planloven – inddelt i tre zoner: byzone, sommerhuszone og landzone.

Hovedformålet med zoneinddelingen er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land.

Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse mv. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Landzoneadministrationen gør det muligt at bevare kvaliteterne i det åbne land og medvirker samtidig til at sikre kvalitet i byer og landsbyer.

I landzone kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse at opføre nyt byggeri, foretage udstykning eller foretage ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Planloven indeholder dog en række undtagelser fra kravet om tilladelse, som fremgår af lovens § 36 og 37. Fx kræver det ikke tilladelse at opføre bygninger til brug for landbrugsdriften, hvis de ligger tæt ved de eksisterende bygninger. Loven giver også mulighed for at indrette en bolig eller visse typer af virksomheder i tomme landbrugsbygninger uden tilladelse.

Det er kommunalbestyrelsen, som er myndighed. Før kommunalbestyrelsen meddeler en tilladelse, skal naboerne have lejlighed til at udtale sig om det ansøgte. Du kan her se, hvilke landzonetilladelser der er i høring nu. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.