Når det kræver landzonetilladelse

Landzone er de områder der ikke ligger i byzone eller i sommerhusområde

Se om du bor i landzone her

 

Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse mv. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri

I landzone kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse at opføre nyt byggeri, foretage udstykning eller foretage ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Det er kommunalbestyrelsen, som er myndighed. Før kommunalbestyrelsen meddeler en tilladelse, skal der i de fleste sager foretages en nabohøring. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

 

Sådan søger du

Du behøver ikke søge særskilt landzonetilladelse, hvis du samtidig søger om byggetilladelse. Din ansøgning om byggetilladelse sendes automatisk videre til team Plan, der behandler landzonesagen. Ansøgning om byggetilladelse fremsendes via bygogmiljoe.dk

Hvis du ikke samtidig skal søge om byggetilladelse, kan du fremsende en ansøgning til plan@hjoerring.dk  En ansøgning skal indeholde en grundig beskrivelse af, hvad der søges om, tegninger af det ansøgte samt en situationsplan.

 

Udskiftning af bolig

Ønsker du at udskifte din bolig med en ny bolig på samme placering, kan du normalt få en landzonetilladelse til dette.

Vær dog opmærksom på, at kommunen altid foretager en konkret vurdering, og at der kan være væsentlige hensyn som taler imod. I den konkrete vurdering af hvorvidt kommunen kan meddele tilladelse ser vi på om boligen: 

  •    fremstår som ruin,
  •    har været forladt i længere tid,
  •    ikke er lovligt opført. 

 

En ny bolig skal som udgangspunkt opføres med cirka samme placering (indenfor 20 meter) som den tidligere bolig. I særlige tilfælde kan der opnås tilladelse til at opføre den nye bolig med en placering, der ligger længere væk end 20 meter fra den tidligere bolig. Det kan eksempelvis være, hvis den tidligere bolig ligger uhensigtsmæssigt - f.eks. tæt på en trafikeret vej.    

Der meddeles som udgangspunkt tilladelse til opførelse af boliger med et areal på op til 500 m²

I landzonetilladelsen kan der stilles vilkår om bebyggelsens udformning og udseende.

 

Til- og ombygning af bolig

Til- og ombygning af boliger på indtil 500 m² kræver ikke landzonetilladelse. Søger du om tilladelse til udvidelse af boligen over 500 m2, vil der blive foretaget en konkret individuel vurdering.  

 

Garager, carporte, udhuse, mindre bygninger

Opførelse af udhusbebyggelse på under 50 m² kræver ikke landzonetilladelse. Det er dog en betingelse, at byggeriet opføres i tilknytning til boligen på ejendommen (indenfor 20 meter).

Der meddeles normalt landzonetilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på op til 100 m², når det opføres i tilknytning til en bolig.

Der foretages en konkret vurdering ved ansøgninger om at opføre udhusbebyggelse mellem 100 – 150 m². Vurderingen kan bl.a. hvile på de landskabelige hensyn, eller på forholdet mellem ejendommens eksisterende bebyggelse og det ansøgte udhusbyggeri. 

Der meddeles dog normalt tilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på over 150 m², når tilsvarende eksisterende udhusbebyggelse nedrives. Tilladelse til at opføre udhusbyggeri meddeles normalt på betingelse af:

  •    at bygningen opføres inden for en afstand af maksimalt 20m fra ejendommens øvrige bebyggelse,
  •    at bygningen ikke må anvendes til erhverv eller erhvervsmæssigt dyrehold.

 

Hestestald

Der meddeles normalt tilladelse til opførelse af hestestald på indtil 200 m² (ikke erhvervsmæssigt dyrehold). Der foretages en konkret vurdering af den tilladte størrelse på hestestalden  i forhold til antallet af heste.  Ved tilladelse til hestestald indgår hensynet til naboer, eksisterende udhuse og ejendommens grundareal.

Det er som regel en forudsætning, at hestestalden opføres i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger (indenfor 20 meter).

Husstandsvindmøller

 

En husstandsmølle er en mindre, enkeltstående mølle med en totalhøjde på op til 25 meter til vingespids, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land – typisk i landzone.

Det er en konkret vurdering fra sag til sag, om der kan meddeles tilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle. Det er eksempelvis områder, der i følge kommuneplanen skal søges friholdt for master, møller og lignende. Hensynet til naboer har også betydning for afgørelsen.   

Før der kan meddeles landzonetilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle, skal møllen være type-godkendt under Erhvervsstyrelsens godkendelsesordning, og det skal dokumenteres, at møllen overholder de støjgrænser, der fremgår af Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller (nr 1284 af 15/12 2011). 

Det er altid et krav, at en husstandsvindmølle opstilles i tilknytning til ejendommens bygninger (indenfor 20 meter). Hvis bygningerne på en ejendom ligger spredt, er det som udgangspunkt boligen møllen skal opstilles i tilknytning til.  

 

Store vindmøller 

Opstilling af store vindmøller (totalhøjde over 25 meter til vingespids) kan kun ske i specifikt udpegede vindmølleområder. Vindmølleområder udpeges i kommuneplanen, og der skal efterfølgende udarbejdes en lokalplan og laves en miljøvurdering. 

Solcelleanlæg

Solcelleanlæg med produktion til eget forbrug, der placeres på en eksisterende tagflade uden at være vinklet fra tagfladen, kræver ikke landzonetilladelse. Solcelleanlæg med henblik på salg af el fra produktionen, kræver dog landzonetilladelse.

Solcelleanlæg, der placeres på stativ eller vinklingsbeslag på en eksisterende tagflade og således vinklet fra tagfladen, kræver en landzonetilladelse.

 

Anlæg placeret på terræn

Solcelleanlæg der placeres på terræn kræver en landzonetilladelse. Der gives normalt tilladelse til opstilling af solcelleanlæg, som er placeret i tilknytninger til bygningerne på ejendommen (inden for 20 meter). Anlægget må dog ikke fremstå skæmmende og reflekterende i landskabet 

I enkelte tilfælde stilles vilkår om skærmende beplantning omkring anlægget.

Ændret anvendelse (fx til erhverv)

Det kan kræver landzonetilladelse, hvis en bygning tages i anvendelse til noget andet, end det den er opført til.

En ændret anvendelse af et ubebygget areal kan også udløse krav om landzonetilladelse - eksempelvis etablering af søer.

 

Ændret anvendelse fra fritidshus til helårsbolig 

Der meddeles normalt landzonetilladelse til helårsstatus, hvis et fritidshus oprindeligt er opført som helårshus, og hvis bygningen er i god stand samt repræsenterer en værdi. Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til helårsstatus for fritidshuse i landzone, der er opført som fritidshuse.

 

Ændret anvendelse af overflødige bygninger

En overflødiggjort bygning (herunder tidligere landbrugsbygning), som er mere end 5 år gammel, kan uden landzonetilladelse tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, lager- og kontorvirksomhed, mindre butik, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål eller en bolig. Det er en betingelse, at der ikke om- og tilbygges i væsentligt omfang. Du skal anmelde ændringen til kommunen samt undersøge om der er behov for byggetilladelse.

Udstykning af ejendommen

Udstykning i landzone kræver som hovedregel landzonetilladelse. Udstykning skal være begrundet i forhold til landbrug, skovbrug og fiskeri,og udstykning kan derfor som udgangspunkt ikke tillades, medmindre det er foreneligt med (eller af helt underordnet betydning i forhold til) ovennævnte overordnede hensyn.

Udstykning undtaget fra krav om landzonetilladelse er: 

•    Udstykning efter landbrugsloven til samdrift med bestående landbrugs-ejendom. 
•    Udstykning efter landbrugsloven af en skovejendom. 
•    Udstykning, bestemt i en fredning eller udtrykkeligt tilladt i en lokalplan. 
•    Udstykning af mindre tekniske anlæg. 

Udstykningssager er ofte begrundet i ønsker om byggeri eller ændret anvendelse af en eksisterende bygning eller af et ubebygget areal. Der skal derfor også tages stilling til disse ønsker under sagsbehandlingen. Såfremt der ikke kan opnås tilladelse til det ansøgte byggeri eller den ændrede anvendelse, meddeles sædvanligvis afslag til udstykningen. 

Ansøgninger om udstykning af en eksisterende bolig, der er eneste bolig på den pågældende ejendom (eksempelvis fra en ejendom med en virksomhed), imødekommes normalt ikke, idet udstykning af en eksisterende bolig skal sidestilles med opførelse af en ny, særskilt bolig i det åbne land. 

Udstykning, hvorved der alene opstår nye, selvstændige ejendomme, uden at der opføres ny bebyggelse eller sker ændret anvendelse, tillades almindeligvis ikke, hvis der herved opstår en ejendom uden tilknytning til landbrug, skovbrug eller andre jordbrugstilknyttede erhverv.

Landbrugsbygninger

For landbrugsejendommen er der andre regler for, hvornår opførelse af byggeri kræver landzonetilladelse. Er bygningen erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrug, og opføres bygningen i tilknytning til de andre bygninger på ejendommen, er den undtaget fra krav om landzonetilladelse.

Søer

Etablering af en kunstig sø betragtes som en ændret anvendelse, som kræver landzonetilladelse. Det samme gælder etablering af regnvandsbassiner. Det kræver ikke byggetilladelse.