Vi går ikke i takt - men vi går ad samme sti!

Sprog-tale-læse netværk i Hjørring Kommune

Grafisk oversigt over skolerne med netværkets mål i midten
Mødekalender

Netværksmøder i skoleåret 2023-2024

Dato                                                    Tema Oplægsholder
31. aug. 2023,
kl.13:00-16:00
Læse- og skriveteknologier Anne Louise Wraa Ebbensgaard, Lektor – UCN Act2Learn
7. nov. 2023,
kl. 13:00-16:00
PIRLS – læseundersøgelse Rebekka Hegaard Gabrielsson, Videnskabelig Assistent
1. feb. 2024,
kl. 13:00-16:00
Literacy og læsning Mette Sofie Kirkedal Jensen, Lektor – UCN
25. apr. 2024,
kl. 13:00-16:00
Literacy og læsning på nettet Mette Sofie Kirkedal Jensen, Lektor – UCN
Program for netværksmøder, materialer mv.

Sprog-tale-læse netværkets Google drev

It-støtte til ordblinde og læsesvage elever

IT-støttevejledning til personale

It-støtte til ordblinde og læsesvage elever

IT-støttevejledning til forældre

Hvad vil det sige at være en ordblindevenlig skole?

Tydelighed og systematik i tiltag, retningslinjer og metoder

- af Line Leth - Lektiologisk skoleudvikling og vejledning

 • En sammenhængende og systematisk læseindsats fra bh.kl . til 2. klasse bl.a. mht. materialer og metoder.
 • Skolens læseindsats bygger på nyeste viden om læsning og læsemetoder: (syntetisk) lyd bogstav metode.
 • Underviserne har viden og kompetencer i læsemetoder og materialer.
 • Underviserne benytter metoderne systematisk og eksplicit i deres under visning.

Fordi:

 • Jo bedre eleverne lærer at læse og skrive fra skolestart, jo mindre risiko for udvikling af markante læse -/skrivevanskeligheder.
 • Usikker læseindlæring kan give falske positive i ordblindetest.
 • Procedurer for screening og testning for ordblindhed.
 • Testlæreren har ressourcer og kompetencer til af foretage en grundig analyse, og vurdering af testresultater elevens vanskeligheder, styrker og behov.
 • Forældre inddrages både før og efter testning.
 • Både procedurer og indsatser for ordblinde elever og for elever i gul kategori i ordblindetesten.

Fordi:

 • Klare procedurer sikrer ens vilkår for alle elever.
 • Grundig testning kan sikre, at eleverne får den hjælp og støtte, de har brug for.
 • Inddragelse af alle parter skaber tryghed og fælles fodslag.
 • Tydelige retningslinjer for, hvad lærere som minimum skal gøre og tage højde for, når de har ordblinde elever i deres klasser.
 • Rum og ressourcer til, at lærerne individuelt og i fællesskab kan udvikle og sparre om ordblindevenlige undervisningsmetoder.
 • Retningslinjerne er kendt af både elever, lærere, vikarer og forældre.

Fordi:

 • Retningslinjerne giver mulighed for ensartethed og fælles indsats på tværs af fagog klasser.
 • Retningslinjerne kan danne udgangspunkt for skolens arbejde med lærernes ordblindevenlige kompetencer.
 • Struktur og systematik over den faglige støtte fra bh.kl. til 9. kl.
 • Undervisningen tager udgangspunkt i nyeste faglige viden, elevernes alder og deres individuelle behov.
 • Støtten inkluderer både styrkelse af selvstændig læsning/ skrivning og kompenserende strategier (herunder LST).
 • Lærerne har de fornødne kompetencer til at varetage undervisningen.

Fordi:

 • Elevernes funktionsnedsættelse gør ofte, at de har brug for særlig faglig støtte.
 • Ordblinde elever skal bl.a. lære noget andet, og de skal træne mere.
 • Løbende kurser og forløb, hvor eleverne lærer og træner brug af LST og LST strategier elevernes individuelle behov og en bred vifte af LST løsninger.
 • Retningslinjer for brug af LST og LST strategier i almenundervisningen gennem hele skoleforløbet. Retningslinjerne er kendt af alle aktører.
 • Lærerne inddrager LST og LST strategier i deres undervisning i alle fag.
 • Alle elever får kendskab til brug af LST i løbet af indskolingsårene.

Fordi:

 • LST er for mange ordblinde elever afgørende til læring og deltagelse.
 • Det kræver grundig oplæring og vedvarende træning at blive rigtig god til at bruge LST .
 • Skolens ledelse prioriterer ressourcer til ordblindeindsatsen, og de understøtter aktivt både hele skolens og den enkelte lærers udviklingsproces.
 • Skolens læse-/ordblindevejledere har en klar arbejds- og funktionsbeskrivelse, og deres kompetencer opdateres løbende via kurser, konferencer m.v.
 • Skolens lærere har mulighed for løbende at udvikle deres pædagogik og undervisningspraksis - både individuelt og i fællesskab.
 • På skolen er der en anerkendende kultur, hvor alle elever ses som værdifulde for fællesskabet.

Fordi:

 • Ledelsens prioritering er afgørende for udviklingen af skolens kultur og praksis.
 • Vejledere/ressourcepersoner er afgørende for at understøtte lærere og ledelse.
 • Lærerne er afgørende for, at planerne kan blive til virkelighed for eleverne.
 • Forældre informeres løbende om ordblindhed og skolens ordblindetiltag - fx via opslag, mails, informationsmøder m.v.
 • Forældres viden og erfaringer inddrages – ved at spørge, lytte, informere og planlægge sammen.
 • Skolens ledelse og lærere påtager sig hovedansvaret for at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet.
 • Skolen etablerer evt. forældrenetværk – til at styrke både forældres og skolens viden og handlekompetencer.

Fordi:

 • Skole og hjem har forskellige ”ekspertområder” – dialog og inddragelse giver bedre mulighed for sammen at kunne styrke elevernes læring og trivsel.