Forældrebestyrelse for børnehaver og vuggestuer

Som medlem af forældrebestyrelsen er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af børnehaver og vuggestuer og har indflydelse på hverdagen i børnehaver og vuggestuer i dit dagtilbudsområde.

I Hjørring Kommune er der pr. 1. januar 2020 to dagtilbudsområder: Område Nordvest og Område Sydøst. Hvert område har en forældrebestyrelse, som repræsenterer områdets børnehaver og vuggestuer. I forældrebestyrelsen er der én forældrerepræsentant fra hvert forældreråd fra hver institution i dagtilbudsområdet og tre medarbejderrepræsentanter.

For at blive medlem af forældrebestyrelsen skal du være forældrerepræsentant i forældrerådet.

Du kan stille op som forældrerepræsentant i forældrerådet og i bestyrelsen, når der på et forældremøde bliver holdt valg i dit barns institution. Den periode du er repræsentant i bestyrelsen følger den periode, som du er valgt som forældrerepræsentant i forældrerådet.

Når forældrerådet er valgt og konstitueret, bliver en af forældrerepræsentanterne i forældrerådet valgt til at være medlem af forældrebestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet tager sparring og input fra forældrerådet med ind i drøftelserne i forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsens opgaver
Som medlem af forældrebestyrelsen er du med til at danne rammerne for dagligdagen i vuggestuer og børnehaver i dagtilbudsområdet. Det er i forældrebestyrelsen, at de overordnede mål, værdier, pædagogiske principper og den principielle fordeling af ressourcer bliver besluttet.

Forældrebestyrelsen bliver inddraget i:

udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan
daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.
Forældrebestyrelsen er også med til at fastsætter principper for institutionen, som f.eks:

daginstitutionens aktiviteter
pædagogiske principper
forældresamarbejdet
information til forældre og andre, herunder brug af sociale medier
samarbejdet med andre institutioner og lokalområdet i øvrigt
personalesammensætningen
forældres egen medvirken i institutionens arbejde
samarbejdet med dagplejen og skolerne.
Forældrebestyrelsen fastsætter principper for, hvordan budgetrammen bliver anvendt og godkender områdelederens forslag til anvendelsen af daginstitutionens budgetramme.