Kvalitet i dagpleje, vuggestuer og børnehaver

Hvad gør vi for at sikre kvaliteten i dit barns pasningstilbud? Her kan du læse om de overordnede retningslinjer for kvaliteten i Hjørring Kommunes pasningstilbud.

Pædagogiske læreplaner

I Hjørring Kommune arbejder alle dagplejere, vuggestuer og børnehaver med pædagogiske læreplaner. Lærerplanen udgør sammen med kommunens dagtilbudspolitik udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i de enkelte dagtilbud.

Den pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i følgende læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Den pædagogiske læreplan skal sikre, at dagtilbuddene fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangs­punkt i et børneperspektiv.

Den pædagogiske læreplan tager afsæt i Dagtilbudslovens bestemmelser.

Læs Den styrkede pædagogiske læreplan (Undervisningsministeriet)

Læs Dagtilbudsloven §§8-10 om mål og indhold i den nye læreplan

Kvalitet i den pædagogiske praksis (KVALid)

Hjørring Kommune har udviklet et dialogværktøj til at understøtte Den pædagogiske læreplan. Værktøjet skal bruges til at vurdere læringsmiljøet i dagpleje og daginstitutioner. Dialogværktøjet bygger på national og international forskning om kvalitet i dagtilbud og kombinerer globale perspektiver på kvalitet med et lokalt perspektiv funderet i Hjørring kommune. Grundideen i dialogværktøjet er, at fokus flyttes fra det enkelte barn til barnets læringsmiljø - herunder det pædagogiske personales ansvar for og andel heraf. 

Find dialogværktøjet: Kvalitet i den pædagogiske praksis - dagplejen

Find dialogværktøjet: Kvalitet i den pædagogiske praksis - vuggestuen

Find dialogværktøjet: Kvalitet i den pædagogiske praksis - børnehaven

Sprogindsats og sprogvurdering

Byrådet har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud.

Byrådet har ligeledes ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Læs om mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Tilsyn i kommunale dagtilbud

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Dagtilbudsloven forpligtet til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud.

Det er Hjørring Kommunes ambition at der føres tilsyn på baggrund af en tæt dialog med den enkelte institution.

Strategi for pædagogisk praksis

Strategien for pædagogisk praksis i dagtilbud gælder for kommunens dagpleje og daginstitutioner.

Strategien tydeliggør sammen med den pædagogiske læreplan på et overordnet niveau de mål, som Hjørring Kommune har for kvaliteten af det pædagogiske arbejde og til hverdagslivet i daginstitutionerne og dagplejen.

Strategi for pædagogisk praksis

Dialogværktøj til strategien for pædagogisk praksis - i dagplejen

Dialogværktøj til strategien for pædagogisk praksis - i vuggestuen

Dialogværktøj til strategien for pædagogisk praksis - i børnehaven

Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år

Bevægelsesstrategien henvender sig til det pædagogiske personale, men også til forældre, der har børn i dagtilbud i Hjørring Kommune.

Fysisk aktivitet er allerede et fokuspunkt i dagtilbuddene, hvor det indgår som et tema i de pædagogiske læreplaner.
Med bevægelsesstrategien ønsker Hjørring Kommune, at der kommer endnu mere opmærksomhed på at
fremme bevægelse i dagligdagen.

Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år