Kvalitet i dagpleje, vuggestuer og børnehaver

Her kan du læse om nogle af de ting, vi arbejder med på dagtilbudsområdet for at sikre udvikling, læring og trivsel for alle børn.

Dagtilbudspolitik

Dagtilbudspolitikken skal sikre, at vi skaber de bedst mulige rammer og prioriteringer for vores yngste børns udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Læs mere om Dagtilbudspolitikken

Pædagogiske læreplaner

I Hjørring Kommune arbejder alle dagplejere, vuggestuer og børnehaver med pædagogiske læreplaner. Lærerplanen udgør sammen med kommunens dagtilbudspolitik udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i de enkelte dagtilbud.

Den pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i følgende læreplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Den pædagogiske læreplan skal sikre, at dagtilbuddene fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangs­punkt i et børneperspektiv.

Den pædagogiske læreplan tager afsæt i Dagtilbudslovens bestemmelser.

Læs Den styrkede pædagogiske læreplan (Undervisningsministeriet)

Læs Dagtilbudsloven §§8-10 om mål og indhold i den nye læreplan

Kvalitet i dagtilbud med dialogredskabet KVALid

Dagplejen, vuggestuerne og børnehaverne i Hjørring Kommune arbejder hele tiden på skabe den bedst mulige kvalitet i den pædagogiske praksis, så alle børn udvikler sig, lærer og trives.

KVALid er et dialogredskab, der er udviklet til det pædagogiske personale for at styrke arbejdet med kvaliteten i de enkelte dagtilbud. KVALlid er dermed et redskab, der bliver brugt af både pædagoger, medhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger, ledere samt konsulenter i forvaltningen for at sikre et systematisk arbejde med udviklingen af kvalitet.

KVALid indgår i arbejdet med den pædagogiske læreplan og indbyder til en praksisnær dialog om, hvor der allerede er høj kvalitet i det enkelte dagtilbud, og hvor der er basis for at skabe højere kvalitet.

Grundideen i dialogredskabet er at flytte fokus fra det enkelte barn til læringsmiljøet og det ansvar, det pædagogiske personale har for kvaliteten af dette.

Sprogindsats og sprogvurdering

I Hjørring Kommune har vi fokus på dit barns sproglige udvikling. Omkring 3-års alderen er det derfor muligt, at dit barn skal sprogvurderes.

Det er dit barns børnehave, der vurderer, om der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der gør, at dit barn skal sprogvurderes. Som forældre kan du også selv bede om, at dit barn bliver sprogvurderet, hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling.

Hvis dit 3-årige barn ikke går i dagtilbud, skal der altid laves en sprogvurdering. Du vil modtage et brev fra os om tid og sted for sprogvurderingen.

Sådan foregår en sprogvurdering

Tilsyn i kommunale og private dagtilbud 0-6 år

Det er Hjørring Kommunes ansvar og pligt at føre tilsyn med, at alle dagtilbud for børn i Hjørring Kommune bliver drevet på en forsvarlig måde. Derfor fører pædagogiske konsulenter tilsyn i alle 0-6 års dagtilbud.

Formålet med tilsynet er: 

 • At vurdere om dagtilbuddet lever op til dagtilbudslovens bestemmelser
 • At få kendskab til, om dagtilbuddet styrker børnenes trivsel, læring og udvikling
 • At vurdere, om de politiske mål for dagtilbuddene bliver indfriet og overholdt
 • At medvirke til den pædagogiske udvikling i dagtilbuddet.

Tilsynet omfatter alle dagtilbud, det vil sige: kommunale og private vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner, den kommunale dagpleje og de private pasningsordninger.

Tilsyn i tæt dialog

Det er Hjørring Kommunes ambition, at der føres tilsyn i en tæt dialog med den enkelte enhed, og at tilsynet opleves som et værdifuldt input i den pædagogiske praksis og bidrager til faglig refleksion. Principperne bag tilsynet er derfor, at:

 • Tilsynet skal være dialogbaseret
 • Tilsynet skal rumme både kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling
 • Tilsynet skal skabe værdi for dagtilbud, forvaltning og politikere

Læs mere om retningslinjerne for tilsyn:

De kommunale daginstitutioner

Den kommunale dagpleje

Privat pasning

Privatinstitutioner

 

Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år

Bevægelsesstrategien henvender sig til det pædagogiske personale, men også til forældre, der har børn i dagtilbud i Hjørring Kommune.

Fysisk aktivitet er allerede et fokuspunkt i dagtilbuddene, hvor det indgår som et tema i de pædagogiske læreplaner.
Med bevægelsesstrategien ønsker Hjørring Kommune, at der kommer endnu mere opmærksomhed på at
fremme bevægelse i dagligdagen.

Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år