FAQ om specialpædagogisk støtte

Hvad er SPS? 

SPS er en statslig støtteordning der administreres af Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (STUK). Ordningen skal sikre, at elever og studerende kan uddanne sig på lige fod med andre, selvom de har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.

SPS-ordningen er knyttet til elevens uddannelsesmæssige forudsætninger og kan ikke bruges til terapi eller specialundervisning. For psykiske funktionsnedsættelser bevilliges typisk 1-5 støttetimer om ugen. Det er muligt at læse mere om SPS-ordningen på ungdomsuddannelserne her:

 

Læs mere om SPS - Når du er elev på en ungdomsuddannelse

 

Hvad består specialpædagogisk støtte af for psykiske funktionsnedsættelser?


Hvis man bevilliges SPS på ens ungdomsuddannelse på baggrund af en psykisk funktionsnedsættelse, så vil støtten typisk bestå af 1-5 støttetimer. Indholdet er noget som aftales mellem SPS-vejleder og elev. Det vil sige, at indholdet er meget afhængigt af, hvilken problemstilling der er tale om. Hvis man har planlægnings- og overbliksvanskeligheder, kan man eksempelvis aftale at få hjælp til strukturering og planlægning af opgaver, lektier mm.

Hvad skal der til for at få SPS?
Det er muligt at søge SPS hvis der er en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever.

Funktionsnedsættelsen skal kunne dokumenteres. Afhængigt af problemstillingen kan det fx være en lægeudtalelse, ordblindetest eller psykologudtalelse. Du skal gå på en SPS-berettiget ungdomsuddannelse. For psykiske funktionsnedsættelser gælder det:

  • Almen studentereksamen STX
  • Højere handelseksamen HHX
  • Højere teknisk eksamen HTX
  • Højere forberedelseseksamen HF
  • Private institutioner for gymnasiale uddannelser
  • Gymnasiale suppleringskurser GSK
  • Erhvervsuddannelser EUD
  • Social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent
  • Pædagogisk assistent PAU

 

Bevilling af SPS kræver at du er optaget på uddannelsen og at det er praktisk muligt at anskaffe støtten. Derudover skal man være uddannelsesaktiv, hvilket vil sige at man går til prøver og eksaminer samt afleverer sine opgaver.

Bemærk at det ikke er muligt at søge om SPS for psykiske funktionsnedsættelser på den Forberedende Grunduddannelse FGU.Hvad er en psykisk funktionsnedsættelse og hvad er støttebehov?


Psykiske vanskeligheder kan for eksempel være angst, autisme, ADHD, depression eller skizofreni. Det kan også være, at der er ’tilsvarende svære vanskeligheder’ som for eksempel specifikke vanskeligheder i forhold til opmærksomhed, koncentration, hukommelse, eksekutive funktioner osv.

For at kunne søge støtten, skal der være nogle konkrete ting, man har brug for hjælp til – nogle støttebehov. Det kan for eksempel være, at du har udfordringer i forhold til at skabe overblik, planlægge, fastholde viden, koncentrere dig, navigere i sociale sammenhænge, at være på overfor andre eller lign.

Læs mere om psykiske funktionsnedsættelser som elev på en ungdomsuddannelse

 

Hvornår kan jeg søge SPS?


SPS kan søges så snart du er optaget på ungdomsuddannelsen og kræver du kontakter skolens SPS-ansvarlige.

Hvordan foregår ansøgningen? Hvad skal jeg gøre?
SPS søges i samarbejde med uddannelsesstedet og kan søges så snart du er optaget. Det er en god idé at gøre uddannelsesstedet opmærksom på støttebehovet, så snart du ansøger. Ligeledes er det en god idé at have dokumentation for funktionsnedsættelsen klar, så ansøgningen kan ske hurtigst muligt. Du kan kontakte PPR+ med henblik på at få hjælp til dokumentationen.

 

Læs mere om SPS