Beregning af ydelsen

Opfylder du betingelserne for at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, fastsættes din tidligere bruttoindtægt ud fra:

  • den seneste lønindtægt, som du har haft inden modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste.
  • i de tilfælde, hvor du endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet fastsættes din indtægt ud fra det, som du, efter dine forhold i øvrigt, ville have kunnet opnå.
  • dokumenterede indtægtstab på baggrund af regnskab m.v. for en selvstændig erhvervsdrivende eller
  • et beregnet beløb på grundlag af din hidtidige disponible indkomst i de særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilvejebringe et realistisk beregningsgrundlag for en selvstændig erhvervsdrivende, eller eventuelt udgift til en vikar.

Tillæg, som er en integreret del i lønnen, indgår i beregningsgrundlaget, hvis du normalt modtager tillæggene.

Ved beregning af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste skal der tages hensyn til de besparelser, som arbejdsophøret medfører - dog ikke besparelser vedrørende fagforeningskontingent og bidrag til arbejdsløshedsforsikring. Fradrag sker i den nettoydelse, som fremkommer efter, at der er foretaget beregning af skat, arbejdsmarkedsbidrag samt ATP-bidrag.

Tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Din bruttoindtægt reduceres forholdsvis i forhold til de visiterede timer. Dvs. at hvis du f.eks. modtager tabt arbejdsfortjeneste for 50% af din arbejdstid, kan du maksimalt få det halve.

Tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvoraf der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag.