Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du har et barn med en funktionsnedsættelse, kan der opstå situationer, hvor du bliver nødt til at holde ekstraordinært fri fra dit arbejde. Sker dette, kan du søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Det er muligt at få dækket løntabet i en kortere eller længere periode. Omfanget afhænger af dit barns behov for at blive passet i hjemmet samt det vejledende serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste for Hjørring Kommune.

Søg om tabt arbejdsfortjeneste

Arbejdsgivererklæring

Formål

Formålet med yde dækning af tabt arbejdsfortjeneste er, at kommunen hermed kan medvirke til, at:

 • jeres familie kan leve så normalt som muligt, uanset jeres barns funktionsnedsættelse.
 • hindre, at jeres barns funktionsnedsættelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger.
 • forebygge, at børn med funktionsnedsættelse unødigt anbringes på institution eller lignende.
Hvem kan søge?

Målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste er forældre eller andre pårørende/nærtstående, der forsørger barnet i hjemmet. Begge forældre kan modtage hjælpen, selv om de ikke bor sammen - også selv om den ene forælder ikke har del i forældremyndigheden.

Hvad er betingelserne?

 • dit barn er under 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse,
 • det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet passes i hjemmet,
 • det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen, faderen eller anden pårørende, der passer barnet, 
 • at du som forsørger helt eller delvis har måttet ophøre med din beskæftigelse for at passe barnet eller ikke kan påtage dig beskæftigelse, fordi du passer dit barn med handicap.
Beregning af ydelsen

Opfylder du betingelserne for at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, fastsættes din tidligere bruttoindtægt ud fra:

 • den seneste lønindtægt, som du har haft inden modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste.
 • i de tilfælde, hvor du endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet fastsættes din indtægt ud fra det, som du, efter dine forhold i øvrigt, ville have kunnet opnå.
 • dokumenterede indtægtstab på baggrund af regnskab m.v. for en selvstændig erhvervsdrivende eller
 • et beregnet beløb på grundlag af din hidtidige disponible indkomst i de særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilvejebringe et realistisk beregningsgrundlag for en selvstændig erhvervsdrivende, eller eventuelt udgift til en vikar.

Tillæg, som er en integreret del i lønnen, indgår i beregningsgrundlaget, hvis du normalt modtager tillæggene.

Ved beregning af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste skal der tages hensyn til de besparelser, som arbejdsophøret medfører - dog ikke besparelser vedrørende fagforeningskontingent og bidrag til arbejdsløshedsforsikring. Fradrag sker i den nettoydelse, som fremkommer efter, at der er foretaget beregning af skat, arbejdsmarkedsbidrag samt ATP-bidrag.

Tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Din bruttoindtægt reduceres forholdsvis i forhold til de visiterede timer. Dvs. at hvis du f.eks. modtager tabt arbejdsfortjeneste for 50% af din arbejdstid, kan du maksimalt få det halve.

Tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvoraf der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag.

Sådan søger du

Du kan søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste via linket øverst på siden. 

I behandlingen af din ansøgning, skal rådgiveren, ud over oplysninger fra barnet og barnets forældre sikre, at der foreligger lægelig dokumentation for dit barns funktionsnedsættelse, samt oplysninger om dit barns funktionsniveau fra skole, dagtilbud eller andre relevante parter.

Genoptagelse af pensionsbidrag i sager om tabt arbejdsfortjeneste

Ankestyrelsen har siden marts 2010 afgjort en række sager om bidrag til pensionsordning i forbindelse med bevilling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn. Ankestyrelsen har nu meldt ud, at den hidtidige praksis for beregning af pensionsbidraget ikke har været tilstrækkelig klar.

Kommunerne har derfor – ligesom Ankestyrelsen – pligt til at søge det klarlagt, hvilke borgere med bevilling af tabt arbejdsfortjeneste, der måtte have fået fejlberegnet bidraget til pension.

Der vil for kommunernes vedkommende være tale om sager efter 31. marts 2010, som ikke har været klagebehandlet i Ankestyrelsen.

Det drejer sig om fastsættelsen af den bruttoydelse, som pensionsbidraget skal beregnes ud fra

Bidrag til pensionsordning beregnes som 10 procent af bruttoydelsen, dog maksimalt et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag til pension, som borgeren havde ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Det hidtidige arbejdsgiverbidrag til pension udgør således loftet for, hvor stort bidraget til pension kan være i forbindelse med bevilling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn.

Kommunen har desværre ikke mulighed for at finde frem til de relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sag. 

Skriv til familieafdelingen@hjoerring.dk hvis du ønsker en sag genoptaget

Berørte borgere er i denne forbindelse forældre, der har haft en sag om tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordning efter 31. marts 2010.

Forældelse

Der vil være sager, hvor kravet på at få efterbetalt bidrag til pensionsordning er forældet. Det skyldes, at borgeren efter tre år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som han eller hun ellers havde ret til.

De tre år gælder fra den dag, hvor beløbet skulle være betalt til borgeren.

Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt. Kommunerne skal derfor i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling af bidrag til pensionsordning er forældet.