Vielse

Skal du giftes, kan du her på siden finde nyttige oplysninger og vejledninger.

I Hjørring Kommune har du mulighed for, at blive viet på Borgmesterkontoret på torsdage i tidsrummet kl. 9-14 og på fredage i tidsrummet kl. 9-12. På lørdage foretages der vielser i Amtmandsboligen i tidsrummet kl. 9-12. På hverdage har Hjørring Kommune mulighed for at stille vidner til rådighed, hvorimod at man selv skal medbringe vidner om lørdagen. Her på siden finder du oplysninger, om hvordan du bliver gift, og betingelser for at indgå ægteskab. 

Internationale par skal søge om ægteskab hos Familieretshuset

Fra den 1. januar 2019 gælder nye regler, når man ønsker at blive gift i Danmark.

Familieretshuset og kommunerne deler prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.  

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner :

 • er dansk eller nordisk statsborger(e)
 • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Familieretshuset står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere. 

Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

I skal søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Du kan få hjælp hos Familieretshuset , hvis du, din partner eller I begge er udenlandske statsborgere.

Når I også vil skifte navn

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen'.

I skal altså både udfylde ægteskabserklæringen og "Navneændring på bryllupsdagen".

De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det.

På siden 'Betingelser for ægteskab' kan I læse om ægteskabsbetingelserne, fx hvis en af jer tidligere har været gift.

På siden 'Navneændring' kan I læse om navnereglerne og søge om navneændring på bryllupsdagen.

Udstedelse af prøvelsesattest

Der gælder nye regler fra den 1. januar 2019.

Du skal henvende dig til enten kommunen eller Familieretshuset. Familieretshuset hjælper dig, hvis du, din partner eller i begge er udlændinge og ønsker at blive viet i Danmark. 

Efter I har sendt en ægteskabserklæring, undersøger kommunen, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Kommunen udsteder derefter en prøvelsesattest.

Skal I giftes hos kommunen, får I ikke selv udleveret prøvelsesattesten.

Hvis I skal vies uden for kommunen, i en kirke eller i et godkendt trossamfund, får I udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden.

I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.

Navneændring på bryllupsdagen

I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningen "Navneændring på bryllupsdagen".

I skal hver især udfylde en ansøgning, hvis I begge vil ændre navn

Ansøgningen om navneændring på bryllupsdagen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. I skal altså både udfylde den digitale selvbetjeningsløsning "Navneændring på bryllupsdagen" og udfylde ægteskabserklæringen.

I kan godt ændre navn efter vielsen, men det er kun gratis senest tre måneder efter vielsen.

I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, det kan være Skatteforvaltningen, får automatisk besked om jeres navneændring.

Hvordan bliver vi gift i folkekirken?

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.

I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

 • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
 • en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der

I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

Der skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

En præst kan nægte at vie jer, hvis en af jer – eller I begge – er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

Folkekirkens velsignelse af borgerligt viede eller registrerede partnere

I kan få religiøs velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab,. Præsten har dog ret til at nægte at velsigne jer. Ønsker I religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen. Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken.

Hvordan bliver vi gift i et godkendt eller anerkendt trossamfund?

Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse.

I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som jeres kommune har udstedt.

Hvordan bliver vi gift i udlandet?

Du kan normalt kun blive gift af danske myndigheder i Danmark.

Vielser på danske ambassader og konsulater kan kun ske i helt særlige tilfælde, og forudsætter, at du er forhindret i at blive gift i Danmark fx pga. dit arbejde eller varigt ophold i udlandet. Det er samtidig et krav, at du ikke vil kunne blive gift lokalt, fx i kirken eller borgerligt. Endeligt skal de lokale myndigheder acceptere, at I bliver viet af ambassaden eller konsulatet.

Hvis I helt undtagelsesvist bliver gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet, skal I være opmærksomme på, at ægteskabet er indgået efter de danske regler. Det kan betyde, at ægteskabet ikke vil blive anerkendt i det land, hvor ægteskabet er indgået. I skal selv undersøge, om myndighederne i det land, hvor ægteskabet er indgået, vil anerkende ægteskabet.

Det er også muligt at blive gift i danske sømands- og udlandskirker, hvis præsten har fået en lokal vielsesbemyndigelse. Det betyder, at vielsen skal foregå i overensstemmelse med det pågældende lands lov og altså ikke efter de danske regler. Du kan finde information om vielse i danske kirker i udlandet hos Danske Sømands- og Udlandskirker.

Vielse i udlandet af udenlandsk myndighed

Hvis I vil giftes i et andet land af dets vielsesmyndighed, skal I selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land. Hvis myndighederne i det land, hvor I ønsker at blive gift, kræver det, kan I få jeres bopælskommune til at udstede en ægteskabsattest, der bekræfter, at I kan indgå ægteskab efter dansk lovgivning.

Hvis I ikke bor i Danmark, skal I kontakte den kommune, hvor I sidst boede i Danmark. Hvis I har boet uden for Danmark i jeres voksenliv, kan kommunen kræve, at I viser en civilstandsattest, der viser jeres registrerede civilstand i de lande, hvor I har boet.

Er I blevet gift i udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til folkeregisteret i bopælskommunen, eller seneste bopælskommune, hvis I bor i udlandet.

Du kan finde information om anerkendelse af udenlandske vielser på Ankestyrelsens hjemmeside.

Har du mistet din vielsesattest?

Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation.

I kan bruge selvbetjeningen 'Bestil mistet vielsesattest fra kirken', hvis I er blevet kirkeligt viet, ellers skal I henvende jer til kommunen eller en anden myndighed, der har udstedt attesten.

Huskeliste og ordforklaring

Ægteskabserklæring og prøvelsesattest
 • Uanset om I skal vies på rådhuset eller i kirken, skal I udfylde en ægteskabserklæring.
 • Kommunen vurderer, om I opfylder ægteskabsbetingelserne.
 • Hvis I ikke skal vies på rådhuset, skal I bruge en prøvelsesattest. Den er et bevis på, at I har ret til at gifte jer med hinanden. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.
Vielse i udlandet
 • Hvis I skal giftes i udlandet, skal I udfylde ægteskabserklæringen for at få en ægteskabsattest.
 • Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.
Navneændring på bryllupsdagen
 • Hvis I ønsker at ændre efternavne i forbindelse med brylluppet, skal I søge Kirkeministeriet om det senest 15 dage inden bryllupsdagen. Det er en anden selvbetjeningsløsning.
Lovændring i ægteskabsloven og udlændingeloven

Ændringen i ægteskabsloven betyder, at prøvelsen af ægteskabsbetingelserne med virkning fra 1. januar 2019 deles mellem kommunerne og Familieretshuset.

Familieretshuset skal fremadrettet foretage prøvelsen når den ene eller begge parter ikke:

 • Er danske eller nordiske statsborgere
 • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • Har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen § 19

Ansøgninger der modtages fra d. 1. januar skal behandles af Familieretshuset. Ansøgninger der er indgivet til kommunen efter d. 1. januar videresendes ikke til Familieretshuset, I vil istedet blive kontaktet af kommunen.

Ansøgninger kan indgives digitalt fra Familieretshusets hjemmeside og Borger.dk. Ansøgningen kan også udfyldes manuelt og indgives på blanket. Link til ansøgninger er først aktive fra d. 1. januar 2019.

Der vil fortsat være mulighed for at bestille tid til borgerlig vielse i kommunen for udlændinge, selvom prøvelsen foretages af Familieretshuset.

Du kan læse mere på Familieretshuset's hjemmeside

Vielse af nordiske statborgere:

Nordiske statsborgere skal medbringe en ægteskabssattest fra eget hjemland.

Hvis en af jer eller I begge har bopæl i et nordisk land, skal I henvende jer til jeres hjem kommune med oplysning om, hvilken dato I ønsker at indgå ægteskab, og hvor I ønsker vielsen skal forestås.

Ægteskabsattesten samt kopi af billedsiden i jeres pas skal efterfølgende sendes via denne formular.

Ægteskabsattesten må ikke være mere end 4 mdr. gammel.

Hvis I ikke begge er bosiddende i et nordisk land, kan det blive nødvendigt at indhente dokumenter fra det andet hjemland. Her er dokumentationskravene de samme, som ved vielse af udenlandske statsborgere.

Dokumentationskrav – Sverige (Skatteverket):

 • Kopi af billedsiden af pas
 • Hindersprövning

Dokumentationskrav – Norge (Folkeregistret):

 • Kopi af billedsiden af pas
 • Prøvningsattest

Dokumentationskrav – Island (Sysselmand):

 • Kopi af billedsiden af pas
 • Prøvelsesattest

Dokumentationskrav – Finland (Befolkningsregisterfører):

 • Kopi af billedsiden af pas
 • Prøvelsesattest

Hjørring Kommune stiller krav om, at alle udenlandske statsborgere personligt møder op i Borgerservice og fremviser alle originale dokumenter sammen med pas inden vielsen.

Sagsbehandlingstiden på udenlandske vielser er 3-4 uger.

Gebyr for sagsbehandling:

Hvis I begge bor i udlandet, skal I betale et gebyr på dkr. 870 (2018) for sagsbehandling af ægteskabserklæringen. Kvittering for betaling skal I vedhæfte sammen med indsendelse af de øvrige dokumenter og ægteskabserklæring.

Gebyret indbetales :

Danske Bank: Reg. Nr: 4368 Kontonr: 0011549020 IBAN: DK960000011549020 SWIFT: DABADKKK