Plejeorlov/pasning af døende

Hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du efter ansøgning få godtgørelse for tabt arbejdsindtægt (plejevederlag) eller søge om plejeorlov.

Hvis du vil søge plejeorlov kan du kontakte Hjørring Kommunes sygeplejeadministration, som kan fortælle dig mere om vilkårene for plejeorloven.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Sygeplejens administration på tlf. 72 33 64 00

Hvad indeholder tilbuddet om plejeorlov?

Hvis du har en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for at søge plejeorlov.

Formålet med indsatsen er, at yde omsorg og evt. pleje for den døende, og dermed forbedre livskvaliteten i den sidste tid.

Hvordan søger jeg?

Du søger om plejeorlov ved at indsende en ansøgning (inklusive arbejdsgivertilsagn om orlov) til den kommune, hvori plejeforholdet skal finde sted. Dette skal ske inden dødsfaldet.

Ansøgning om plejeorlov

Hvad kan indgå i indsatsen?

Udbetaling af plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler kan indgå i indsatsen.

En plejeordning etableres oftest i forlængelse af et hospitalsophold og plejevederlaget kan udbetales i op til 14 dage efter dødsfald.

Hvad kan ikke indgå i indsatsen?

Plejeordning kan ikke etableres, når plejemodtager har ophold i institutionslignende boformer som plejebolig, plejehjem, hospice og lign., hvor plejen varetages af døgnpersonale.

Plejemodtagers indlæggelse af kortere varighed (ca. 2 uger) medfører ikke i sig selv bortfald af plejevederlag, men tages løbende op til revurdering.