Tilsynsrapporter for plejeboliger

Som led i det samlede sæt regler for tilsyn med plejeboliger skal Embedslægeinstitutionen en gang om året aflægge uanmeldt tilsynsbesøg med henblik på vurdering af de sundhedsmæssige forhold på ældrecentrene.

Embedslægen og Sundhedsstyrelsen har formuleret en række overordnede målepunkter, som tager udgangspunkt i de vejledninger, der ligger til grund for tilsynet. Ved tilsynet vurderer den tilsynsførende om målepunkterne er opfyldt. Det vil sige:

  • om der i nødvendigt omfang er udarbejdet instrukser og retningslinjer med anvisninger om forhold, der skal sikre, at plejen leveres på en sundhedsmæssig forsvarlig måde
  • om der er tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation om beboerne
  • om medicinen håndteres korrekt, om beboerne har adgang til sundhedsfaglige ydelser, og
  • om bestemmelserne vedrørende patientrettigheder overholdes. 

Endvidere omfatter tilsynet en vurdering af de sundhedsrelaterede forhold. Det drejer sig om hygiejnen på stedet, beboernes ernæring og aktivering og mobilisering af beboerne.

Efter hvert tilsynsbesøg fremsender Embedslægeinstitutionen en rapport.

2016

2015

2014 

2013