Regnvand

Regnvand fra bygninger og befæstede arealer, skal håndteres hensigtsmæssigt. En måde at håndtere regnvandet på er ved at bruge LAR. LAR står for Lokal Afledning af Regnvand og betyder helt enkelt, at regnvandet afledes lokalt på din grund i stedet for at koble det på kloaksystemet.

 

Hvorfor LAR

LAR er med til at reducere risikoen for oversvømmelser, fordi regnvandet bliver håndteret lokalt i stedet for at belaste kloaksystemet. LAR-anlæg bidrager også til vores grundvand og kan desuden forskønne både offentlige og private arealer.

Udvalgte LAR-anlæg

Der er lavet en beskrivelse af de tre mest almindeligt anvendte LAR-anlæg:

Faskine 

Nedsivning på grønne arealer 

Regnbede

Sammenligning af de tre løsninger

Drift og vedligeholdelse af de tre LAR-løsninger

Faskine

 

Regnbed

 

 

Nedsivning på grønne arealer

 Aktivitet

Hyppighed

Aktivitet

Hyppighed

Aktivitet 

Hyppighed

Rense tagrender

Årligt

Fjerne affald og blade fra regnbedet og evt. overløb. På offentlige arealer er det en god ide med en   affaldsbeholder i nærheden, så der smides mindre i bedet.

Månedligt og efter store
regnskyld

Fjerne blade, sand mv. som er skyllet ud i græsset

Efter større regnvejr eller efter behov

Feje og renholde befæstede arealer,der har afløb til faskinen

6-12 gange årligt

Fjerne ukrudt og løsne jordoverfladen med et hakkejern eller kultivator, så vandet kan sive ned til planternes rødder og ikke løber væk fra arealet

2-3 gange i vækstsæsonen

   

Oprense nedløbsbrønde og sandfang foran faskinen

Mindst 1 gang årligt efter løvfald

Tilfør et tyndt lag kompost (0,5-1,0 cm)

Et par gange årligt (forår, efterår)

   

Tilsyn med brønde, sandfang, nødoverløb m.v.

2 gange årligt 

Trimme og beskære beplantningen

Hvert forår

   

 

Nedsivningstest og Dimensioneringsværktøj

Der findes flere måder at foretage en nedsivningstest på, og de kan alle bruges. Her vil vi fremhæve en type af nedsivningstest, som er simpel og nem at anvende. Det smarte ved at benytte denne nedsivningstest er, at den kan anvendes til hurtigt at beregne dimensioneringen af den løsning til håndtering af overfladevand man ønsker.

Dimensioneringen er blevet gjort overskueligt. IDA's Spildevandskomité har udviklet et gratis værktøj til at dimensionere de væsentligste anlæg efter. Værktøjet er et excel-dokument, som omfatter de mest anvendte tyder af anlæg.   

Nedsivningstesten kan ses her

LAR-Dimensioneringsværktøj kan hentes her

Yderlige information

På LARiDanmark.dk og Klimatilpasning.dk, finder du flere mulige LAR-anlæg. Tag kontakt til Team Vand og Jord, hvis du er interesseret i et af disse anlæg. Hjørring Kommune har også lavet en samling af gode råd i forbindelse med etablering af LAR-anlæg.

Ønsker du at vide mere om LAR-dimensioneringsværktøjet, så følg linket her til IDA's Spildevandskomités hjemmeside: 

 Er min ejendom egnet til nedsivning?

På kortet kan du hurtigt se om din ejendom er egnet til nedsivning. Den røde markering viser de områder hvor nedsivning ikke er egnet / ikke tilladt. Er din ejendom indenfor den røde markering kan det i nogle tilfælde stadig godt lade sig gøre at etablere et nedsivningsanlæg til håndtering af tag- og overfladevand. Ring til os og få en snak om mulighederne på din ejendom. 

Gode råd om LAR

Her er samlet nogle forskellige gode råd og småløsninger ved etablering af LAR-anlæg.

Sandfang 

Sandfanget er en simpel anordning, der har til formål at opsamle grus og småting, som kan komme med overfladevandet fra tagflader. Sandfanget medvirker til, at faskinen ikke bliver fyldt med sand, grus, blade og andet, som kan sænke faskinens kapacitet.

Man kan også etablere et grovfilter på tagnedløbsrøret til at fjerne blade, grene, sten mv.

Render/grøfter

For at lede vandet til de nedsivende overflader kan man etablere render eller grøfter. En rende eller en grøft er fordybninger i terrænet belagt med græs eller sten. De kan opmagasinere vandet indtil det er ført videre til det nedsivende LAR-anlæg, og noget af vandet vil også nedsive i renderne eller grøfterne. 

Permeable overflade

En permeable overflade er typisk en indkørsel eller terrasse, hvor belægningen er permeable, hvilket betyder at regnvandet kan sive gennem belægningen og nedsive. Permeable overflader anvendes oftest som supplement til eksisterende LAR løsninger, således den samlede mængde overfladevand til LAR systemet nedbringes. Permeable overflader er derfor ikke en løsning til håndtering af overfladevand fra for eksempel tagoverflader.

Dit LAR-anlæg under skybrudshændelser 

Ved planlægningen af dit LAR system dimensioneres der efter en 5 årshændelse, hvilket betyder at LAR løsningerne vil nå deres makskapacitet hvert femte år. Det vil det være hensigtsmæssigt, at du tager hensyn til større skybrudshændelser, som dit LAR system ikke er dimensioneret efter. Årsagen til at man ikke dimensionerer efter større skybrudshændelser er, at det ikke er økonomisk rentabelt, og vil være meget pladskrævende.

Ved disse hændelser eller større hændelser kan din LAR løsning resulterer i opstuvning, hvilket kan resultere i oversvømmelse af kælder, have og andre områder. Det er derfor vigtigt at du tænker over, hvor dit overfladevand løber hen, når din LAR løsning ikke kan håndtere overfladevandet.

Hjørring Kommune har her fremhævet nogle af de vigtigste parametre at tage hensyn til:

  • Overløb; etabler et overløb, som kan føre vandet væk fra bebyggede område
  • Ønsker vi overløb til kloaksystemet? Hvis ja, installer kontraklap for at sikre mod tilbageløb fra kloak
  • Sikre, så vidt muligt, hældning væk fra bebyggede områder, eller sikrer områderne med forhøjninger
Lovgivning og ansøgning

Regnvand, som løber fra befæstede arealer (tage, asfalt-, flisebelægninger m.v.), kaldes ”overfladevand” og betragtes som spildevand jf. miljøbeskyttelsesloven. Derfor skal Hjørring Kommune som udgangspunkt altid give tilladelse, hvis overfladevand skal nedsives til undergrunden, udledes til vandløb eller tilsluttes kloak.

Etablering af LAR-anlæg kræver således en tilladelse fra Hjørring Kommune, Som du kan ansøge om via Byg og Miljø.

Ansøg via Byg og Miljø

Som udgangspunkt kræver det ikke autorisation at ændre, vedligeholde samt etablere systemet til håndteringen af tag- og overfladevand. Vær dog opmærksom på, at hvis tag- og overfladevandshåndteringen p.t. er koblet til ejendommens spildevandsanlæg, skal en autoriseret kloakmester foretage frakoblingen mellem de to systemer.